وزارت انرژی و آب از داخل بودجه خویش می خواهد کار باقیمانده پروژه دیزاین و ساختمان دستگاه کوچک بند برق آبی چهارده غوربند ولایت پروان

تاریخ نشر: Oct 31, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از داخل بودجه خویش می خواهد کار باقیمانده پروژه دیزاین و ساختمان دستگاه کوچک بند برق آبی چهارده غوربند ولایت پروان را به روش تدارکاتی باز بین المللی (ICB) عقد قرارداد نمایند، موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت دریافت اسناد داوطلبی و مشخصات تخنیکی پروژه میتواند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سناتوریم سرک دارالامان مراجعه نمایند خود و یا نماینده با صلاحیت شان در مجلس آفرگشائی بتاریخ 19/09/1396 که مصادف به 10/December/2017 است، ساعت 10:00 قبل از ظهر مراجعه کنند. تضمین طبق شرطنامه اخذ میگردد.

جهت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت و یا ایمیل ادرس ذیل مراجعه نمایند.

To: h_stanik@yahoo.com   & raminnoori123@gmail.com

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده نقداً اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.