اعلان خریداری تجهیزات وسافت ویر برای سروی ودیزاین پروژه های انرژی.

تاریخ نشر: Jul 19, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 27, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز بین المللی عقد قرارداد نماید.

1= خریداری تجهیزات وسافت ویر برای سروی ودیزاین پروژه های انرژی.

  1. تضمین آفـــــــر مبلــغ ( 00100 )  ده هزار دالر امریکائی .
  2. سرمایه نقدی آفر مبلغ (   50000 ) پنجاه هزار دالر امریکائی.                   
  3. پروژه مشابه مبلـــــغ ( 130000 ) یک صد سی هزار دالر امریکائی.
  4. کارکرد سالانه مبلــــغ (300000  ) سه صد هزاردالر امریکائی .

  موسسأت دولتـــــــی وشرکـــت های واجـــد شرایط که خواهش قـــــرارداد آنـــرا داشته باشــــد. بریاست تهیه وتـــدارکات وزارت انــــرژی وآب واقع در سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را در بدل پول غیر قابل برگـــــــشت از آمریت اجناس و خدمات  اخـــــــــــذ. خود ویا نماینده باصــــلاحیت شان بتاریخ 5 /میزان/1396 ساعت 10:00  قبـــل از ظهر در مجلس آفـــــــرگشائی اشتراک نمایند.   تضمین طبـــــــــــــــــــــــــق شرطنامه اخـــــــذ میگــــــردد.

پول حـــق الاشاعه را از نزد آرنده نقــدآ اخــــــــــــــــــــــــتذ بل وکتنگ آنرا جهت حفظ دوســــــــــــــیه ارســــــــــال نمائید.