اعلان پروژه چهارده غوربند ولایت پروان

تاریخ نشر: Jul 18, 2017

تاريخ خاتمه: Aug 30, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی وآب از داخل بودجه خویش می خواهد پروژه کار باقیمانده پروژه دیزاین و ساختمان دستگاه کوچک بند برق آبی چهارده غوربند ولایت پروان را به روش تدارکاتی باز بین المللی (ICB)  عقد قرارداد نمایند، موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت دریافت اسناد داوطلبی و مشخصات تخنیکی پروژه میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب واقع سناتوریم سرک دارالامان مراجعه نمایند، خود و یا نماینده باصلاحیت شان در مجلس آفر گشائی بتاریخ 30/08/2017 که مصادف به 8/6/1396 است، ساعت 10:00 قبل از ظهر مراجعه کنند. تضمین طبق شرطنامه اخذ میگردد.

جهت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت و یا ایمیل آدرس ذیل مراجعه نموده حل مطلب نمایند.

 To: h_stanik@yahoo.com & w.jabarkhel@mew.gov.af

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.