اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه بازسازی کانال نری سیر ولسوالی شیگل ولایت کنر

تاریخ نشر: Jul 02, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

فورم شماره P_02   اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ،

وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی کانال نری سیر ولسوالی شیگل ولایت کنر دارای کود نمبر MEW/KRB/001-97/NCB را

به شرکت ساختمانی وحید ضیاء وشمس النهار (WZCC&SCC) دارای نمبر جواز (D-23437&D-02-501)  به  قیمت مجموعی

مبلـغ (3668278)سه میلیون وششصدوشصت وهشت هزارودوصدوهفتادوهشت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه  داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعــلان الی مدت هفت روز

تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ،مربوط وزارت انرژی وآب واقع سرک دارالامان عقب لیسه محمود طرزی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.