اعلان داوطلبی: پروژه باز سازی و ترمیم کانال قولبرس و شوراب

تاریخ نشر: Jul 25, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی

 

مساعدت بلاعوض G-0506/0507-AFG  (پروژه مدیریت سکتور آب پنج آمو P-ARBP-)

اسم پروژه فرعی : پروژه باز سازی و ترمیم کانال قولبرس و شوراب

نمبر ارتباطی پروژه : MEW/P-ARBP/NCB/03

تمویل کننده : بانک انکشاف آسیائی (ADB)

کود بودجه :  410768

1.  وزارت انرژی و آب در نظر دارد قسمت از وجوه تخصیص داده شده سال 1397 بودجه انکشافی خویش برای پروژه باز سازی و ترمیم کانال قولبرس و شوراب به مصرف برساند.

2.  ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب از کمپنی های واجد شرایط دعوت بعمل میآورد تا پروپوزل های مالی و تخنیکی خویش را طور سر بسته برای داوطلبی تسلیم نمائید.

3.  داوطلبی بر اساس میتود رقابت باز داخلی با استفاده از قانون تدارکات بانک انکشاف آسیائی صورت میگیرد.

4.  داو طلبان میتوانند اسناد داوطلبی را از ویب سایت اداره ملی تدارکات، وزارت انرژی و آب و یا به ارتباط با ایمیل آدرس bahjuazimi@yahoo.com   و Waisuddin.rahimi@gmail.com

بدست آورند. در صورت عدم دسترسی به انترنت علاقمندان میتوانند با مراجعه به آدرس ذیل اسناد داوطلبی را بدست آرند:  

آمریت پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب

منزل اول تعمیر معینیت آب  

وزارت انرژی و آب

سرک دارالمان، مقابل سناتوریم

شماره تماس: 0793 85 77 77, 0799 43 53 43

5.  آفر ها به آدرس که در بالا ذکر گردید تسلیم داده شود. قابل یاد آوری است که آفر ذریعه ایمیل پذیرفته نمیشود و همچنان آفر ها بعد از وقت معینه قابل پذیرش نمی باشد.

آفر ها در حضور داوطلبان و یا نماینده های شان به تاریخ 18 اگست سال 2018 ساعت 10.00 قبل از ظهر باز میگردد.

6.  تمام آفر ها باید با تضمین آفر که معادل (2,000,000) افغانی باشد تسلیم داده شود. ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. ضمانت بانکی

تضمین آفر ها باید برای مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. یعنی الی مدت 118 روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها.

7.  واجد شرایط  بودن موارد ذیل را در بر میگیرد.

  • تجربه مشابه حداقل یک پروژه در پنج سال گذشته که معادل 78,000,000 افغانی و یا بیشتر از آن باشد.
  • حداقل قیمت اوسط پروژه های ساختمانی در پنج سال گذشته مبلغ 98,000,000 افغانی.
  • حداقل منابع مالی قابل دسترس به مبلغ 16,500,000 افغانی.