اعلان تدارکاتی احداث ستیشن برق آبی 445 میگوات ولایت تخار

تاریخ نشر: Jun 17, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 19, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب میخواهد که پروژه ا حداث ستیشن برق آبی 445 میگاوات قلعه ممی ولایت تخار را به شیوه باز بین المللی (ICB) برای سرمایه گذاری خصوصی به اعلان بسپارد.

مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش اظهار علاقمندی آنرا داشته باشند، جهت دریافت اسناد آن میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب واقع سناتوریم سرک دارالامان مراجعه نمایند، خود و یا نماینده باصلاحیت شان در مجلس آفرگشائی بتاریخ 2017/July/19 که مصادف به 28/4/1396 است به ساعت 10:00 قبل از ظهر مراجعه کنند.

جهت معلومات بیشتر میتوانند به ویب سایت وزارت و یا ایمیل آدرس ذیل مراجعه نموده حل مطلب نمایند.

 To: h_stanik@yahoo.com & w.jabarkhel@mew.org.af

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده محترم نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.