داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 125 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال 1398 وزارت انرژی و آب!
وزارت انرژی و آب در نظر دارد پروژه خریداری 125 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال 1398 را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. مؤسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد، بریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع در سرک دارالا...
Dec 08, 2018 Jan 01, 2019
آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تیل دیزل؛پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب !
وزارت انرژی و آب در نظر دارد پروژه خریداری تیل دیزل؛پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب ضروریات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی برای سال مالی 1398 را به روش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. موئسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش...
Dec 08, 2018 Jan 02, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشاورتی برای نظارت انجینری از ارزیابی انتقال گاز طبیعی شبرغان
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد تا قرارداد پروژه خدمات مشاورتی برای نظارت انجینری از ارزیابی انتقال گاز طبیعی شبرغان و ارائه نظارت، تضمین کیفیت و پشتیبانی تخنیکی جهت...
Dec 05, 2018 Dec 19, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه سربند کانال قریه سلیم خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر!
بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده جهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود؛ ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرار داد پروژه سربند کانال قریه سلیم خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر را که دارای نمبر...
Dec 05, 2018 Dec 12, 2018
اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد خریداری ۳۵۰۰۰ کیلوگرام گاز مایع ضرورت سال ۱۳۹۷
بدینوسیله به تأ سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری ۳۵۰۰۰ کیلوگرام گاز مایع ضرورت سال ۱۳۹۷ دارای کود نمبر MEW/014-97/NCB را به شرکت خدمات لوژستیکی رحیم...
Dec 04, 2018 Dec 11, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری بخاری های گازی !
بدینوسیله به تأ سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری بخاری های گازی دارای کود نمبر MEW/011-97/NCB را به شرکت خدمات لوژستیکی خالد احمدزی دارانده جواز نمبر )35395(...
Nov 28, 2018 Dec 03, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ!
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده جهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ را که دارای نمبر داوطلبی...
Nov 19, 2018 Nov 26, 2018
آگاهی داوطلبی پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه فاز دوم !
ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجــــــــــد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه فاز دوم } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مـــــــــربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت(پول...
Nov 17, 2018 Dec 12, 2018
آگاهی داوطلبی پروژه برق سولری 5 میگاوات ولایت پکتیکا !
وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز بین المللی پروژه برق سولری 5 میگاوات ولایت پکتیکااشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را از سایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج...
Nov 13, 2018 Jan 10, 2019
آگاهی داوطلبی پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید !
وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی : پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید که تضمین آفر پروژه مبلغ (100000) یک صد هزار افغانی میباشد، اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در...
Oct 30, 2018 Nov 22, 2018
صفحه 2 از 11