داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آگاهی داوطلبی تهیه و خریداری (35000) سی و پنج هزار کیلوگرام گاز مایع !
وزارت انرژی و آب در نظر دارد تهیه و خریداری (35000) سی و پنج هزار کیلوگرام گاز مایع ضرورت زمستان سال 1397 وزارت انرژی و آب را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. مؤسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند،...
Oct 29, 2018 Nov 21, 2018
اطلاعیه داوطلبی پروژه تحکیم کانال میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات !
وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی : پروژه تحکیم کانال میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات که تضمین آفر پروژه مبلغ (493728) چهار صد و نود و سه هزار و هفت صد و بیست و هشت افغانی میباشد، اشتراک نموده...
Oct 29, 2018 Nov 21, 2018
آگاهی داوطلبی پروژه تمدید کیبل فایبر نوری و ستندرد سازی سیستم نتورک وزارت انرژی و آب.
موئسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند؛ به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را از آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی ؛ ویب سایت اداره تدارکات ملی ؛ و ویب سایت وزارت...
Oct 03, 2018 Oct 28, 2018
آگاهی داوطلبی خریداری بخاری های گازی مورد ضرورت وزارت انرژی و آب .
وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری بخاری های گازی مورد ضرورت وزارت انرژی و آب اشتراک نموده و شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات ریاست تدارکات و همچنان از ویب سایت اداره...
Oct 03, 2018 Oct 27, 2018
اعلان داوطلبی پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه فاز دوم !
ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجــــــــــد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه فاز دوم } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مـــــــــربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت...
Oct 02, 2018 Oct 22, 2018
مساعدت بلاعوض G-0362-AFG (پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع WRDIP-T II))
اعلان داوطلبی مساعدت بلاعوض G-0362-AFG (پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع WRDIP-T II)) اسم پروژه فرعی : باز سازی و تحکیمات کانال ارچی زون دوم، ولایت کندز نمبر ارتباطی پروژه : NPA/MEW/97/W-2263/ICB/Rebid تمویل کننده : بانک...
Sep 29, 2018 Nov 06, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد
فورم شماره 02_P اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ، وزارت انرژه و آب در نظر دارد قرارداد بخش دوم پاک کاری کانال...
Sep 29, 2018 Sep 05, 2018
آگاهی داوطلبی پروژه سه باب دروازه کشکی، برقی مرکز وزارت .
ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجــــــــــد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {پروژه سه باب دروازه کشکی، برقی مرکز وزارت} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مـــــــــربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت وزارت انرژی و آب،...
Sep 26, 2018 Oct 17, 2018
اعلان داوطلبی: اعمار شکن ترناب کانال بهسود مربوط حوزه فرعی دریائی سرپل بالائی سرپل
ریاست عمومی حوزه دریائی شمال در نظر دارد تا پروژه حفظ و مراقبتی مربوطه خویش را طور ذیل به داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. (اعمار شکن ترناب کانال بهسود مربوط حوزه فرعی دریائی سرپل بالائی سرپل) مؤسسات دولتی و شرکت های ساختمانی...
Sep 08, 2018 -
اطلاعیه داوطلبی پروژه مایکرو هایدل چهارده غوربند !
ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه مایکرو هایدل چهارده غوربند اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج...
Aug 26, 2018 Sep 15, 2018
صفحه 3 از 11