داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه داوطلبی پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ !
ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت بدست...
Aug 26, 2018 Sep 15, 2018
حوزه دریایی شمال
ریاست عمومی حوزه دریایی شمال چندی قبل به تعداد (4) پروژه حفظ و مراقبتی حوزه های دریایی مربوط خویش را به اعلان داوطلبی سپرده بود. به اساس گزارش هیات محترم ارزیابی، شرکت های ساختمانی زیر برنده شناخته شده و به زودی با ایشان عقد قرارداد می...
Aug 18, 2018 Aug 28, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم کانال دوآب ولسوالی دوآب ولایت نورستان
فورم شماره P_02 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ، وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیم کانال دوآب ولسوالی دوآب...
Jul 02, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه بازسازی کانال نری سیر ولسوالی شیگل ولایت کنر
فورم شماره P_02 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ، وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی کانال نری سیر ولسوالی...
Jul 02, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترمیم کانال تتور ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا
فورم شماره P_02 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ، وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیم کانال تتور ولسوالی متاخان ولایت...
Jul 01, 2018 -
آگاهی داوطلبی !
وزارت انرژی و آب در نظر دارد تا خریداری های پرچون سال جاری خویش را از شرکت ها و فروشندگان خریداری نماید که قبلاً در این اداره ثبت گردیدند. بناً از آن عده شرکتها و فروشندگان که خواهش اشتراک درین پروسه را دارند خواسته میشود تا جهت ثبت و راجستر...
Jun 19, 2018 Jul 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه عمار دیوار استنادی در عقب بازار غندک ولسوالی شیبر ولایت بامیان !
بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه اعمار دیوار استنادی در عقب بازار غندک ولسوالی شیبر ولایت بامیان را به شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی...
Jun 05, 2018 Jun 12, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار محافظتی دهن بستوک ولسوالی ورس ولایت بامیان !
بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه اعمار دیوار محافظتی دهن بستوک ولسوالی ورس ولایت بامیان را به شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی افغان...
Jun 05, 2018 Jun 12, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تحکیماتی منطقه قریه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار!
بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه تحکیماتی منطقه قریه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار را به شرکت ساختمانی و تکنیکل شاه ولی دارای نمبر جواز (D-22238) را...
Jun 05, 2018 Jun 12, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه بازسازی کانال عمومی تگاب برگ شاهی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان .
بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه بازسازی کانال عمومی تگاب برگ شاهی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان را به شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی...
Jun 05, 2018 Jun 12, 2018
صفحه 4 از 11