داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه دیوار استنادی سربند کانال پاچا جوی ولایت لغمان
فورم شماره P_02 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ، وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه دیوار استنادی سربند کانال...
May 30, 2018 -
پروژه بازسازی کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر
فورم شماره P_02 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ، وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی کانال آبیاری شیخان...
May 30, 2018 -
بازسازی سربند کانال خوشحال ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا.
ریاست عمومی حوزه دریایی کابل، وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی: 1- بازسازی سربند کانال خوشحال ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا. تضمین آفر مبلغ 164985.3 یکصد شصت وچهارهزار ونه صدو هشتادوپنج...
May 26, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه های حفظ و مراقبتی ریاست عمومی حوزه دریائی شمال:
ریاست عمومی حوزه دریائی شمال در نظر دارد تا پروژه های حفظ و مراقبتی مربوطه خویش را که در قالب (5) قرارداد گنجانیده شده است به داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. دیوار استنادی واقع گلدرگب نهر شاهی، دیوار استنادی قسمت بالائی سربند نهر شاهی...
May 22, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه های حفظ و مراقبتی ریاست عمومی حوزه دریائی شمال:
ریاست عمومی حوزه دریائی شمال در نظر دارد تا پروژه های حفظ و مراقبتی مربوطه خویش را که در قالب (5) قرارداد گنجانیده شده است به داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. دیوار استنادی واقع گلدرگب نهر شاهی، دیوار استنادی قسمت بالائی سربند نهر شاهی...
May 22, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه اعماریک باب میدان ورزشی درصحن وزارت انرژی وآب!
بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و آب در نظر دارد،قرارداد پروژه اعماریک باب میدان ورزشی درصحن وزارت انرژی وآب را به شرکت ساختمانی پوپلزی دارای نمبر جواز (D-58855)را به قیمت مجموعی...
Apr 16, 2018 Apr 23, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد !
بدینوسیله به تأسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدرکات وزارت انرژی وآب درنظردارد قرارداد Detail Design and construction Extension 110 kV high voltage Transmission Line from Gubahar to Pajnshir and...
Apr 04, 2018 Apr 11, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد !
بدینوسیله به تأسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدرکات وزارت انرژی وآب درنظردارد قرارداد Design, Supply and Installation of 40 MW HYBRID ON-GRID SOLAR PV POWER PLANT AT HISAR-E-SHAHI INDUSTRIAL...
Mar 17, 2018 Mar 24, 2018
آگاهی داوطلبی 3 پروژه ولایات بلخ ،تخار ،و ولایت فراه !
وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی : پروزه تحکیماتی منطقه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار تضمین افر مبلغ (1113258) یک میلون و یکصد و سیزده هزار و دوصد و پنجاه و هشت افغانی سرمایه...
Mar 14, 2018 Apr 07, 2018
آگاهی داوطلبی 3 پروژه جدید ولایت بامیان !
وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی : دیوار استنادی در عقب بازار غنک ولسوالی شیبر ولایت بامیان تضمین افر مبلغ (272970) دو صد و هفتاد و دو هزار و نو صد و هفتاد افغانی سرمایه نقدی...
Mar 14, 2018 Apr 04, 2018
صفحه 5 از 11