داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Badghis
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-badghis
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Daikundi
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-daikundi
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 3 MWp Solar PV Power System in Helmand
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-3-mwp-solar-pv-power-system-in-helmand
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Urozgan
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-urozgan
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 5 MWp Solar PV Power System in Ghor
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-5-mwp-solar-pv-power-system-in-ghor
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 14 MW Wind Power Project in Herat
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-14-mw-wind-power-project-in-herat
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission, Operate total of 1 MWp Solar PV Power System in Bamyan
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-operate-total-of-1-mwp-solar-pv-power-system-in-bamyan
Apr 24, 2016 Aug 20, 2016
اعلان تدارکاتی 15 پروژه
وزارت انرژی وآب از بودجه خویش می خواهد کار پانزده (15) پروژه ذیل هریک: 1. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره دوه منده در ولایت خوست 2. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند ذخیره علینگار ولایت لغمان 3. مطالعات تخنیکی پروژه آبیاری بند...
Apr 13, 2016 Apr 27, 2016
Design, Finance, Build, Own, Commission and Operate up to 30MWp Solar PV System in Kandahar, Afghanistan.
http://mew.gov.af/en/tender/design-finance-build-own-commission-and-operate-up-to-30mwp-solar-pv-system-in-kandahar-afghanistan
Mar 16, 2016 May 15, 2016
Rehabilitation Works for Construction of Meteorology Stations Surrounding Walls on SAMANGAN and BALKH Province( W-36)
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF Energy & Water Project Coordination Unit Rehabilitation Works for Construction of Meteorology Stations Surrounding Walls on SAMANGAN and BALKH Province( W-36) Irrigation Restoration...
Jan 22, 2016 Feb 23, 2016
صفحه 7 از 11