داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی 30 پروژه تولید برق از منابع قابل تجیدی افتاب
وزارت انرژی و آب اولین بسته پروژه های تولیدی انرژی قابل تجدید از منابع طبیعی داخلی کشور که به ظرفیت یکصد میگا وات (100MW) میباشد مطابق ماده (3) مصوبه شماره (31) مورخ 24/8/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق و عملی می نماید. در این...
Jan 12, 2016 -
اعلان داوطلبی
اعلان داوطلبی مساعدت بلاعوض G0411 (SF) / 0412 (EF) (پروژه باز سازی خسارات ناشی از سیلاب ها در شمال( اسم پروژه : ترمیم بازو کانال در کشنده بالا و پائین ولایت بلخ. نمبر ارتباطی پروژه : MEW/NFD/IP/NCB/002 تمویل کننده : بانک انکشاف...
Dec 30, 2015 Jan 30, 2016
اعلان داوطلبی
اعلان داوطلبی مساعدت بلاعوض G0411 (SF) / 0412 (EF) (پروژه باز سازی خسارات ناشی از سیلاب ها در شمال) اسم پروژه فرعی : ترمیم سر بند نهر شاهی و باز سازی بازو کانال در ولسوالی چمتال و چاربولک نمبر ارتباطی پروژه :...
Dec 30, 2015 Jan 27, 2016
Procurement of Plant, Rehabilitation, Design, Supply, Installation& Distribution in Chack District, Wardak Province, Afghanistan.
Invitation for Bids Date: 26th of Dec 2015 Reference: Procurement of Plant, Rehabilitation, Design, Supply, Installation& Distribution in Chack District, Wardak Province, Afghanistan. IFB No:...
Dec 30, 2015 Jan 31, 2016
Rehabilitation Works for Juy Kalan Canal Irrigation Scheme Phase-II (K-269)
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF Energy & Water Project Coordination Unit Rehabilitation Works for Juy Kalan Canal Irrigation Scheme Phase-II (K-269) Irrigation Restoration and Development Project NATIONAL...
Dec 15, 2015 Jan 11, 2015
Supply and Installation of i) 220 D/C KV Shindand-Adraskan-Herat Transmission Line ii) 220/20 KV Substations at Shindand& Adraskan, Herat Province, Afghanistan
Date: November, 22, 2015 Amendment – I Subject: Supply and Installation of i) 220 D/C KV Shindand-Adraskan-Herat Transmission Line ii) 220/20 KV Substations at Shindand& Adraskan, Herat...
Nov 22, 2015 Dec 16, 2015
Invitation for Bids
Invitation for Bids (IFB) Date: November, 2015 Contract Name: Shaflan Canal Rehabilitation & Upgrading Works Contract Identification No:. MEW-PCCIU-W01 IDB Financing...
Nov 11, 2015 Dec 12, 2015
Invitation for Bids (IFB)
Invitation for Bids (IFB) Date: November, 2015 Contract Name: Shaflan Canal Rehabilitation & Upgrading Works Contract Identification No:. MEW-PCCIU-W01 IDB Financing...
Nov 09, 2015 Dec 12, 2015
Irrigation Restoration and Development Project
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF Energy & Water Project Coordination Unit Irrigation Restoration and Development Project NATIONAL COMPETITIVE BIDDING No: MEW/IRDP/HQ/IFB/W-034 Date: 07...
Nov 08, 2015 Dec 06, 2015
Invitation for Bids For PROCURMENT OF INTERNET SERVICES
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF ENERGY AND WATER Invitation for Bids (IFB) Project Coordination Unit For PROCURMENT OF INTERNET SERVICES IFB No.: MEW/IRDP/G281D/NCB Date: 8-...
Nov 08, 2015 Dec 08, 2015
صفحه 8 از 11