د هیواد متخصیصو ظرفیتونو ته بلنه

د هیواد متخصیصو ظرفیتونو ته بلنه

د انرژی او اوبو وزارت د هېواد ټولو افغانی انجنیرانو ته چې د هېواد په داخل کې دی او که د هېواد څخه بهر او د بندونو د جوړولو په برخه کې تخصص لری بلنه ورکوي څو د هېواد په بیارغونی کې ونډه واخلی.

د هیواد د انرژی او اوبو وزارت د تخصص ګرایی او ارزونی لپاره چمتو دی او دا وزارت ټولو متخصیصانو ته بلنه ورکوي چې د مختلفو حوزو د بندونو د جوړولو په برخه کې د انرژی او اوبو له وزارت سره مرسته وکړی نوموړی وزارت په دی برخه کې د بلل شوو لپاره  هر ډول آسانتیاوی برابروی.