د زر1000 کاسا پروژی اسناد

د زر1000 کاسا پروژی اسناد

د زر1000 کاسا پروژی مهم اسناد عبارت دی له:
۱- عمومی قراردادMaster Agreement. “MA”
2-
د انرژی د اخیستلو قراردادPower Puxehase Agreemment “PPA” 
۳- مالی قراردادFinance Agreement “FA” 
4-
دولتی ضمانت Govermment Guarantee “GG”
5- د کوربه هیواد توافقنامه Host Govermment Agremment HGA
6- د پاکستان او افغانستان ترمنځه د برښنا اخیستلو قرارداد (AF-PAK PPA)
IFI Guaramment International Financial Institutions Guarmmantee 
د زر1000 کاسا پروژی لاسلیک شوی اسناد:
د 2015 میلادی کال د اپریل د میاشتی په 24 مه نیټه د زر1000 کاسا پروژی دری 3 مهم سندونه چی عبارت له عمومی قرارداد د ((MA، د برښنا د اخیستلو قرارداد د (PPA) او مالی قرارداد (FA) د څلورو هیوادونو د لوړپوړو پلاوو لخوا چی د زر1000 کاسا په پروژه کی ذیدخل دی د ترکیی هیواد د استانبول په ښارکی لاسلیک شول.
1- عمومی قرارداد MA د زر1000 کاسا پروژی قرارداد په2015 میلادی کال د اپریل د میاشتی په 24 مه نیټه د زر1000 کاسا په پروژه کی د ذیدخلو څلورواړو هیوادونو د لوړپوړو پلاوو لخوا لاسلیک شوی چی دغه عمومی قرارداد د پروژی د قانون حیثت لری چی له 17 نسخو څخه وروسته نهایی شوی او د 44 فصلونو یا Article او یوولسو 11 برنامو یا جدولونو Schedule لرونکی دی.
2- د برښنا د اخیستلو قرارداد هم (PPA) د 2015 میلادی کال د اپریل د میاشتی په 24 مه نیټه د برښنا د پلورونکو او پیردونکو (اخیستونکو او خرڅونکو) هیوادونو ترمنځه لاسلیک شوی. چی د افغانستان له لوری د برښنا شرکت لخوا د تاجکستانی کمپنی او قرغزستان

له کمپنی سره لاسلیک کړ او د پاکستان لخواد NTDC کمپنی سره همدارنګه دا سند له دوو ذکرشوو کمپنیو سره لاسلیک شو.
3-
مالی قرارداد (FA) د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د مالیی وزارت او نړیوال بانک ترمنځه لاسلیک شو چی نړیوال بانک د افغانستان د پروژی د برخی د لګښت پیسی له خپلو بلاعوضو مرستو څخه 316.5 میلیونه امریکایی ډالره د پروژی د طرحی د جوړښت د ډیزاین، عملیاتی او د لین د کنورترستیشنونو په جوړولو کی به مصرف شی.
د اطلاعاتو او نشراتو امریت