آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی1399 این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز چهارشنبه مورخ 30/11/1398 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ(291000) افغانی برای پروژه فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 30/11/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی MOEW/PD/G006-99/NCB تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۲:۰ Kabul
Background image

آگاهی دواطلبی پروژه طرح جمع آوری آب باران سقف بام ساختمان های وزرات انرژی و آب

پروژه طرح جمع آوری آب باران سقفبام ساختمان های وزرات انرژی و آب که تضمین آفر پروژه (68000) شصت و هشت هزار افغانی میباشد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۴:۵۷ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 615 قلم اجناس موردضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399

عنوان: پروژه خریداری 615 قلم اجناس مورد ضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399، به شماره دواطلبی MoEW/PD/G012-99/NCB

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۹:۴۴ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی1399 این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه . . .

Back to tenders