مرجع اطلاع رسانی اداره ملی تنظیم امور آب

شماره اسم و مسئولیت وظیفوی شماره تماس پست برقی (ایمیل)
1 محمد انور بارکزی مسئول مرجع اطلاع رسانی اداره (703492021/748006946)0093 anwar.barakzai2020@gmail.com
2 نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب (787808717)0093 nizamkhpalwak850@gmail.com