مرجع اطلاع رسانی وزارت انرژی و آب.

شماره اسم و مسئولیت وظیفوی شماره تماس پست برقی (ایمیل)
1 محترم انجنیر محمدگل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب (744100180)0093 khulmi@outlook.com
2 محترم انجنیر خان محمد تکل معین آب (748237778)0093 khan.takal@gmail.com
3 محترم الماس زاخیلوال معین مالی و اداری (787010101)0093 almas.bawar@gmail.com
4 محترم انجنیر فرهاد نورزی رئیس برنامه های آب (799346013)0093 fn.1975@yahoo.com
5 محترم انجنیر فرهاد محمودی سرپرست ریاست برنامه های انرژی (747033030)0093 eng.mahmoody@gmail.com
6 محترم انجنیر فرید الله شرفمل رئیس انرژی قابل تجدید (788624730)0093 faridullah.sharafmal87@gmail.com
7 مژده بهنود سخنگوی وزارت انرژی و آب (799079985)0093 deputyspokesperson.mew@outlook.com