مرجع اطلاع رسانی وزارت انرژی و آب

شماره اسم و مسئولیت وظیفوی شماره تماس پست برقی (ایمیل)
1 محترم انجنیر خان محمد تکل سرپرست وزارت انرژی و آب (748237778)0093 khan.takal@gmail.com
2 محترم الماس زاخیلوال معین مالی و اداری (787010101)0093 almas.bawar@gmail.com
3 محترم انجنیر فرهاد ضیا سرپرست ریاست برنامه های آب (745414591)0093 Farhadzia2006@gmail.com
4 محترم انجنیر فرهاد محمودی سرپرست ریاست برنامه های انرژی (747033030)0093 eng.mahmoody@gmail.com
5 محترم انجنیر فرید الله شرفمل رئیس انرژی قابل تجدید (788624730)0093 faridullah.sharafmal87@gmail.com
6 مژده بهنود معاون سخنگوی وزارت انرژی و آب (799079985)0093 deputyspokesperson.mew@outlook.com
7 احمد سیر نیکزاد سخنگوی وزارت انرژی و آب (748521521)0093 spokesman.mew@outlook.com