معینیت آب

water deputy

 بیوگرافی انجنیر خان محمد تکل

انجنیر خان محمد‌تکل فرزند یار محمد در سال 1365 در قریه بگت ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در یک خانواده متدین و روشنفکر چشم به جهان گشود. آقای تکل در سال 1384 از لیسه عالی ذکور لشکرگاه فارغ گردید و سپس در سال  1385 شامل پوهنحی انجنیری سیول پوهنتون کندهار شد و در سال 1390  به سویه لیسانس از پوهنتون متذکره فارغ گردیده است. انجنیر خان محمدتکل در سال 1391 رسما به حیث استاد در پوهنتون هلمند تقرر حاصل نمود. آقای تکل درسال 1394  جهت فرا گیری ماستری عازم کشور هندوستان گردید و مدرک ماستری خویش را از پوهنتونNIT Bho Pal  کشور هندوستان دریافت نموده است. انجنیر خان محمد تکل در سال 1396 به حیث مشاور در مشاوریت ارشد ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امور زیربنا تقرر حاصل نمود و از ماه  سرطان 1397 الی اکنون به حیث معین آب و از تاریخ 29 جدی سال جاری به این سو بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به صفت سر پرست وزارت انرژی و آب ایفای وظیفه می نماید.

تاریخچه کوتاه ایجاد معینیت آب

اگر چه استفاده از منابع آب و تاثیر آن در انکشاف زراعت، صنایع و تولید انرژی آبی در افغانستان، دارای تاریخ طولانی می‌باشد؛ اما فعالیت های تنظیم شده و مدیریت منسجم آن از سال 1330 هجری شمسی آغاز گردیده که این بخش در تاریخ کشور ما حاوی فراز و فرود های فراوان بوده است.

قابل ذکر است که جهت مدیریت بهتر منابع آب و برق درسال 1354 خورشیدی وزارت آب و برق ایجاد شد. این وزارت فعالیت های خود را در آن زمان در دو بخش آب و برق به پیش می برد؛ یعنی معینیت بخش آب و معینیت بخش برق ایجاد و به فعالیت های خویش ادامه داد. البته همین اکنون معینیت آب در چوکات وزارت انرژی و آب موجود بوده که رهبری بخش مدیریت آب بدوش معین آب این وزارت می باشد. محترم انجنیر خان محمد تکل در کنار اینکه به حیث معین آب ایفای وظیفه می نماید، به تازگی مسوولیت سرپرستی وزارت انرژی و آب را نیز عهده دارشده است.

دیدگاه استراتیژیک معینیت آب وزارت انرژی و آب

منابع آبی از طریق روش مدیریت همه جانبه آب (IWRM) در کشور طوری انکشاف و مدیریت می‌‌گردد تا توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی از طریق استفاده دوامدار از منابع آب تامین شده، سطح زنده‌گی مردم بهبود، فقر کاهش یافته و آب مطمین برای نسل های حال و آینده کشور تضمین گردد.

اهداف استراتیژیک (بلند مدت) معینیت آب

بهبود وضعیت معیشتی نسل های حال و آینده کشور از طریق توسعه و اداره پایدار منابع آب به اشتراک تمام جوانب ذیدخل جهت دستیابی به اهداف ذیل:

  • افزایش دسترسی برای سکتور زراعت و افزایش مصوونیت غذایی خانواده ها از طریق مصوونیت آب
  • تقویت مصوونیت ها در برابر تاثیرات ناگوار خشکسالی ها و سیلاب ها
  • تامین آب برای تولید برق آبی و سکتور صنایع نوپای کشور
  • کمک به کاهش فقر، انکشاف سکتور خصوصی و حمایت از آن در جهت جلب سرمایه گذاری بالای سکتور آب

ماموریت معینیت آب

  • رهبری سکتور آب کشور
  • سیاست گذاری­های کلی و تعیین محور های استراتیژیک
  • تدوین قوانین و مقررات در مورد مدیریت منابع آب
  • طرح و تطبیق برنامه های ملی جهت توسعه و مدیریت منابع آب

محور های استراتیژیک معینیت آب

در بازنگری استراتیژی ملی سکتور آب کشور، وزارت انرژی و آب در همکاری با سایر جوانب ذیدخل روی سه محور اساسی استراتیژیک جهت انکشاف و مدیریت منابع آب تمرکز می‌نماید که قرار ذیل به آنها اشاره می شود:

محور اول: جغرافیای آب (موجودیت آب قابل دسترس)

محور دوم: توسعه منابع آب

محور سوم: هایدروپولتیک و همکاری های مرزی