معینیت آب

water deputy

 بیوگرافی انجنیر خان محمد "تکل"

انجنیر خان محمد "تکل" فرزند یار محمد در سال 1365 در قریه بگت ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در یک خانواده متدین و روشنفکر چشم به جهان گشود.  آقای "تکل" در سال 1384 از لیسه عالی ذکور لشکرگاه فارغ  گردید و سپس در سال  1385 شامل پوهنحی انجنیری سیول پوهنتون کندهار شد و در سال  1390  به سویه لیسانس از پوهنتون متذکره فارغ گردیده است. انجنیر خان محمد "تکل" در سال 1391 رسما به حیث استاد در پوهنتون هلمند تقرر حاصل نمود. محترم "تکل" درسال 1394  جهت فرا گیری ماستری عازم کشور هندوستان گردید و مدرک ماستری خویش را از پوهنتونNIT Bho Pal  کشور هندوستان دریافت نموده است. انجنیر خان محمد "تکل" در سال 1396 به حیث مشاور در مشاوریت ارشد ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امور زیربنا تقرر حاصل نمود و از ماه  سرطان 1397 الی اکنون به حیث معین آب وزارت انرژی و آب ایفای وظیفه مینماید .

تاریخچه کوتاه ایجاد بخش معینیت آب:

اگر چه استفاده از منابع آب و تأثیر آن در انکشاف زراعت، صنایع و تولید انرژی آبی در افغانستان، دارای تاریخ طولانی می‌باشد؛ اما فعالیت های تنظیم شده و مدیریت منسجم آن از سال 1330 هجری شمسی آغاز گردیده که این بخش در تاریخ کشور ما حاوی فراز و فرود فراوان بوده است.

قابل ذکر است که جهت مدیریت بهتر منابع آب و برق درسال 1354 خورشیدی وزارت آب و برق ایجاد گردید. این وزارت  فعالیت های خود را در آن زمان در دو بخش آب و برق به پیش می برده است. یعنی معینیت بخش آب و معینیت بخش برق ایجاد و به فعالیت های خویش ادامه دادند. البته همین اکنون معینیت آب در چوکات وزارت انرژی و آب موجود بوده که رهبری بخش مدیریت آب بدوش معین آب این وزارت بوده که انجنیر خان محمد "تکل" مسوولیت این بخش را بدوش دارد.

دیگاه استراتیژیک معینیت آب وزارت انرژی و آب:

منابع آبی از طریق روش مدیریت همه جانبه آب (IWRM) در کشور طوری انکشاف و مدیریت می‌‌گردد تا توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی از طریق استفاده دوامدار از منابع آب تأمین شده سطح زنده‌گی مردم بهبود، فقر کاهش یافته و آب مطمین برای نسل های حال و آینده کشور تضمین گردد.

اهداف استراتیژیک (بلند مدت) معینیت آب:

بهبود وضعیت معیشتی نسل های حال و آینده کشور از طریق توسعه و اداره پایدار منابع آب به اشتراک تمام جوانب ذیدخل برای:

  • افزاش دسترسی برای سکتور زراعت و افزایش مصئونیت غذایی خانواده ها از طریق مصئونیت آب
  • تقویت مصئونیت ها در برابر تأثیرات ناگوار خشکسالی ها و سیلاب ها
  • تأمین آب برای تولید برق آبی و سکتور صنایع نوپای کشور
  • کمک به کاهش فقر، انکشاف سکتور خصوصی و حمایت از آن در جهت جلب سرمایه گذاری بالای سکتور آب

ماموریت معینیت آب:

  • رهبری سکتور آب کشور
  • سیاست گذاری­های کلی و تعیین محور های استراتیژیک
  • تدوین قوانین و مقررات در مورد مدیریت منابع آب
  • طرح و تطبیق برنامه های ملی جهت توسعه و مدیریت منابع آب

محور های استراتیژیک معینیت آب: در بازنگری استراتیژی ملی سکتور آب کشور، وزارت انرژی و آب در همکاری با سایر جوانب ذیدخل روی سه محور اساسی استراتیژیک جهت انکشاف و مدیریت منابع آب تمرکز می‌نماید که قرار ذیل به آنها اشاره می‌گردد:

محور اول: جغرافیای آب (موجودیت آب قابل دست‌رسی)

محور دوم: توسعه منابع آب

محور سوم: هایدروپولتیک و همکاریهای مرزی