پروه های تحت پلان

پروژه‌های تحت پلان

پروژه‌های تحت پلان ریاست برنامه‌های انرژی وزارت انرژی و آب قرار ذیل می‌باشد:

لین انتقال ولتاژ بلند 220 کیلوولت سنگل سرکیت ازسب ستیشن دوشی سب ستیشن اندراب به طول 60 کیلومتر به شمول سب ستیشن انداراب به ظرفیت 2X16MVA که از بودجه KFW تمویل می‌گردد.

لین انتقال ولتاژ بلند 110 کیلوولت سنگل سرکیت ازسب ستیشن مزارشریف سب ستیشن دولت آباد به طول 64 کیلومتربه شمول سب ستیشن دولت آباد به ظرفیت 2X16MVA که از بودجه KFW تمویل می‌گردد.

احداث سب ستیشن 220/20KV به ظرفیت 2X16MVA که ازبودجه KFW تمویل می‌گردد.

 2- پروژه های تحت مراحل تدارکاتی در سال 1397

طی سال 1397  برای 8 پروژۀ ذیل لایحه وظایف تهیه و ترتیب و بعد از حکم مقام وزارت جهت طی مراحل تدارکاتی به ریاست محترم تدارکات ملی ارسال گردیده است و فعلاً تحت اعلان در ویب سایت کمیسیون محترم تدارکات ملی قراردارد.

  1. سه پروژه (بند لوره، بند آغاجان و بند سوری خوله) جهت مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی تحت مراحل تدارکاتی قراردارد.
  2. پنج پروژه (بند شاه عبدالله، بند تنگی شادیان، بند شورآبه، بند آب کیلی و بند المار) جهت مطالعات دیزاین تفصیلی تحت مراحل تدارکاتی قرار دارد.

تمام جزئیات در مورد 8 بند که برای سال 1398 طی مراحل تدارکات قرار دارد در جدول (2) بیان گردیده است.

 3- پروژه‌های تحت مطالعات تخنیکی و اقتصادی در سال 1397

وزارت انرژی و آب در سال 1397 برای سه بند لایحۀ وظایف جهت مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی تکمیل نموده که معلومات وضعیت پروژه‌های متذکره قرار ذیل است.

 1- دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری و تولید برق گمبیری

این پروژه در منطقه گمبیری مربوط ولایت کنر  موقعیت دارد که دیزاین تفصیلی آن در سال 1396تکمیل گردیده است. پروژه گمبیری، یک پروژه آبیاری و تولید انرژی می‌باشد که ظرفیت تولید  67 میگاوات انرژی برق  دارا بوده و بیشتر از 39200 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. کار دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری و تولید برق گمبیری ولایت کنر هم اکنون جریان دارد.

 2- پروژه بند للندر (شاه توت)

این پروژه در 18 کیلومتری جنوب غرب شهر کابل در منطقه تنگی للندر مربوط ولایت کابل  موقعیت دارد. دیزاین تفصیلی این پروژه در سال 1396تکمیل گردیده است. وجوه مالی پروژه بند للندر به مبلغ 236 میلیون دالر امریکایی پیشبینی شده است.که کار اعمار ساختمان آن حدود 5 سال را در بر خواهد گرفت. مقصد اساسی این پروژه تامین آب آشامیدنی برای حدود بیشتر از 2 میلیون باشندگان کابل می‌باشد.

پرداخت وجوه مالی این پروژه  توسط کشور دوست هندوستان تعهد شده است و در حال حاضر تفاهم نامه این پروژه بین کشور هندوستان و جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری وزارت های ذیربط و سفارت محترم هندوستان مقیم کابل نهایی گردیده و بعد از امضا کار ساختمان آن آغاز خواهد شده است.

3- پروژه بند بخش‌آباد ولایت فراه

پروژه بند آبیاری و تولید برق بخش آباد در ولایت فراه موقیعت دارد که دارای دو بخش عمده می‌باشد. بخش اول آن عبارت است از بدنه بند، کاسۀ ذخیره، ساختمان تونل انحرافی، تولید برق  بخش دوم آن ساختمان بند انحرافی در نزدیک قریه کنسک، کانال‌های عمومی درجه اول، دوم، سوم، زابرها، ساختمان‌های هایدرولیکی کانال‌ها و تمام مطالعات اجتماعی و زیست محیطی می‌باشد. که در این مرحله قرارداد دیزاین تفصیلی شامل تمام موضوعات فوق می‌باشد.

پروژه بخش آباد، یک پروژه آبیاری و تولید انرژی است که  ظرفیت تولید 27 میگاوات انرژی برق و ظرفیت آبیاری بیشتر از 173118 هکتار زمین را دارا می‌باشد. کار دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری و تولید برق بخش آباد ولایت فراه در حال جریان است. کمپنی مشورتی، دیزاین و اسناد گزارش نهایی را به این وزارت ارسال نموده که در حال حاضر تحت مطالعه و ارزیابی بورد محترم تخنیکی وزارت قرار دارد.

کار دیزاین تونل آبگردان پروژه متذکره نیز تکمیل گردیده و اسناد مناقصه به منظور ساختمان آن ازطریق اداره تدارکات ملی به اعلان داوطلبی گذاشته شده است.

جزئیات در مورد لایحه وظایف جهت مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی برای سه بند در جدول (3) بیان گردیده است.

 

جدول 3 : جزئیات در مورد لایحه وظایف جهت مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی برای سه بند

 

شماره

اسم پروژه

ولایت

اراضی تخمینی تحت آبیاری (هکتار)

ظرفیت ذخیره تخمینی به میلیون متر مکعب

ظرفیت تولید برق تخمینی به (میگاوات)

کمپنی قراردادی

پیشرفت کار به فیصد (%)

وضعیت فعلی پروژه ها

 
 
 

۱

دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری و تولید برق گمبیری

کنر

39200

0

67

کمپنی طوساب کشور ایران

100%

تکمیل گردیده

 

۲

دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری تولید برق و آب آشامیدنی شاتوت

کابل

3856

146

2

کمپنی پویاب کشور ایران

100%

تکمیل گردیده

 

 

۳

دیزاین تفصیلی پروژه بند تولید برق و آبیاری  بخش آباد فراه رود

فراه

173118

1363.8

27

هایدروآرک به مشارکت با دستگاه ساختمانی هلمند

96%

تکمیل گردیده

 

جدول 2: جزئیات در مورد تکمیل لایحه وظایف جهت مطالعات دیزاین تفصیلی برای هشت بند تکمیل شده و برای سال 1398 طی مراحل تدارکات

 

شماره

اسم پروژه

ولایت

ولسوالی

اراضی تخمینی تحت آبیاری به (هکتار)

ظرفیت ذخیره تخمینی به میلیون متر مکعب

ظرفیت تولید برق تخمینی به (میگاوات)

وضعیت فعلی پروژه ها

 
 
 

۱

دیزاین تفصیلی بند شاه عبدالله

سمنگان

دره صوف بالا

4850

4.64

2.28

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد

 

۲

دیزاین تفصیلی  بند تنگی شادیان

بلخ

چهار کنت

1365

4.18

1.08

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد

 

۳

دیزاین تفصیلی بند شور آبه

سرپل

سرپل

13250

41.11

4.56

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد

 

۴

دیزاین تفصیلی بند آب کیلی

سمنگان

خرم و سرباغ

3570

8.51

1.92

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد

 

۵

دیزاین تفصیلی بند ذخیره المار

فاریاب

المار

6165

12.817

0

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد

 

۶

مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی بند آبیاری سوری خوله

پکتیا

ځمکنی

4018

4.4

2

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد

 

۷

مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی بند ذخیره لوره ولسوالی ارغستان

کندهار

ارغستان

23600

175

2

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد

 

۸

مطالعات امکان سنجی تخنیکی و اقتصادی بند ذخیره آغا جان ولایت ارزگان

ارزگان

چوره

13000

60

6

تحت مراحل تدارکاتی قراردارد