پروژه های تکمیل شده

پروژه‌های تکمیل شده 

1- پروژه‌های تکمیل شده ریاست برنامه‌های انرژی وزارت انرژی و آب در بخش توزیع انرژی برق قرار ذیل می‌باشد:

تکمیل و به بهره برداری سپردن سب ستیشن 110/20 کیلو ولت تپه احمد بیگ ولایت کاپیسا به ظرفیت مجموعی 16 میگا ولت امپیر کیلومتر، ارزش مجموعی این پروژه مبلغ ( 4.5 ) میلیون دالرامریکایی بوده که توسط  کشور فرانسه تمویل می‌گردد. از ظرفیت توزیع برق این پروژه ( 25000 ) خانواده مستفید خواهند شد.

2- تکمیل و به بهره برداری سپردن سب ستیشن 220/20 کیلو ولت گلبهار به ظرفیت مجموعی 16  2 xمیگا ولت امپیر کیلومتر، ارزش مجموعی این پروژه  مبلغ ( 20 ) میلیون دالرامریکایی بوده که توسط  USARMY تمویل می‌گردد. از ظرفیت توزیع برق این پروژه ( 25000 ) خانواده بهره‌مند خواهند شد و در حال حاضر برای  11000 مشترک شبکه سازی صورت گرفته است.

3- تکمیل و به بهره برداری سپردن سب ستیشن 220/20 کیلو ولت نجراب که در حال حاضر برای ( 4200 ) مشترک شبکه سازی صورت گرفته است.

4- تکمیل و به بهره برداری سپردن سب ستیشن 110/20 کیلو ولت قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به ظرفیت مجموعی 20 میگا ولت امپیر کیلومتر، به ارزش مجموعی مبلغ ( 4 ) میلیون دالرامریکایی  که توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمویل می‌گردد. از ظرفیت توزیع برق این پروژه ( 25000) خانواده بهره‌مند خواهند شد.

5- تکمیل و به بهره برداری سپردن سب ستیشن جدید 220/20 کیلو ولت ولسوالی میوند و باز سازی سب ستیشن ولسوالی پشمول ولایت کندهار؛

6- تکمیل و به بهره برداری سپردن سب ستیشن  220/20 کیلو ولت در پل علم ولایت لوگر؛

7- تکمیل و به بهره برداری سپردن سب ستیشن  220/20 کیلو ولت درگردیز ولایت پکتیا؛

8- تکمیل و به بهره برداری سپردن پروژه شبکه توزیعی ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0.4 کیلوولت) ولسوالی های کشک، گلران و رباط سنگی ولایت هرات به ارزش مجموعی مبلغ ( 1.12 ) میلیون دالر امریکایی که از بودجه انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان  پرداخت شده است. این پروژه زمینه دسترسی به برق را برای 2000 خانواده در ولسوالی های یاد شده  فراهم کرده  است.

9- تکمیل و به بهره برداری سپردن پروژه شبکه توزیعی ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0.4 کیلوولت) مرکز و اطراف شهر قلعه نو ولایت بادغیس به ارزش مجموعی مبلغ ( 5.07 ) میلیون دالر امریکایی که از بودجه انکشافی حکومت افغانستان  تمویل گردیده است پروژه زمینۀ دسترسی به برق را برای 10000 خانواده در ولسوالی های یاد شده فراهم کرده است.

12345