تحکیم سواحل دریای نغاری

MEW-Media
تحکیم سواحل دریای نغاری

دریای نغاری در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا موقعیت دارد که پروژه تحکیم سواحل آن 100 درصد تکمیل گردیده و تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب می باشد.

هزینه ساخت این پروژه حدود 85.224 (هشتاد و پنج هزار و دوصد و بیست چهار) دالر آمریکایی می باشد که با یکی از شرکت های ساختمانی داخلی قرارداد شده است.

این تحکیمات به طول 400 متر صورت می گیرد که پس از بهره برداری بیش از 2 هزار فامیل از مزیت های آن مستفید خواهند گردید.