تحکیم کاری سواحل دریای نور سفیدی

MEW-Media
تحکیم کاری سواحل دریای نور سفیدی

دریای نور سفیدی در حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا از جمله پروژه های تحت کار ریاست انسجام پروژه ها (PCU) وزارت انرژی و آب می باشد که 100 درصد کار آن تمام شده است.

هزینه ساخت این پروژه 726.727 (هفتصد و بیست و شش هزار و هفتصد و بیست هفت) دالر آمریکایی در نظر گرفته شده است که از سوی بانک جهانی تمویل می گردد.

سواحل دریای نور سفیدی به طول 1.16 کیلومتر اعمار و تحکیم کاری می گردد که در حدود 1100 فامیل بطور مستقیم و حدود 6500 فامیل بطور غیر مستقیم از مزایای این پروژه بهره مند می شوند.