دیوار تحکیماتی زنگ آباد.

mew-admin

دیوار تحکیماتی که در قریه زنگ آباد و در ولسوالی پنجوائی ولایت کندهار ساخته شده حدود 224.903 دالر آمریکایی در ساخت آن به مصرف رسیده است.

این دیوار به منظور جلوگیری از شدت سیلاب ها، کنترل آب، آبیاری زمین های زراعتی اعمار گردیده که به تعداد 9695 فامیل از آن مستفید خواهند شد.

این پروژه با تمویل بانک جهانی توسط پروژه (IRDP) وزارت انرژی و آب به طول 450 متر ساخته شده است.