د اوبو او انرژي وزارت  د(NTA) څانګې شپږ تنه قراردادي کارمندانو خپل کلنی راپور وړاندې کړ

MEW-Media
Wed, Feb 28 2024 4:05 PM
1

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معینیت د اوبو تاسیساتو د انجنیري چوپړتیاوو عمومي ریاست اړوند شپږ تنه د(NTA) څانګې قراردادي کارمندانو خپل کلنی راپور په جلاجلا پرزنټیشنونو کې  د اوبو تاسیساتو د انجنیري چوپړتیاوو عمومي رئيس، د اوبو تاسیساتو د سروې او ډیزاین رئيس، د اوبو تاسیساتو او شبکو د ګټې اخیستنې د ساتنې او مراقبت رئيس او د تخنیکي بورد د تخنیکي مسؤل په شتون کې وړاندې کړل.

نوموړي کارمندان د بندونو د ډيزاین، د هایدروتخنیکي ودانیو ډیزاین،د جیولوجي د جیو تخنیک، هایدرولوجي او هایدرولیکي ودانیو په برخه کې کار کوي.

User account menu