دستگاه تولید برق آبی منوگی ولایت کنر

MEW-Media
دستگاه تولید برق آبی منوگی ولایت کنر

دستگاه برق آبی کوچک منوگی  در ولایت  کنر موقعیت دارد. این دستگاه دارای ظرفیت تولید 2.1 MW انرژی برق می باشد.  هزینه این پروژه مبلغ (9.88) میلیون دالر امریکایی بوده  که توسط دولت جمهوری اسلامی  افغانستان پرداخت می‌گردد. با تکمیل و به بهره برداری این پروژه ، برای (4000) خانواده زمینه استفاده از نور برق مهیا می‌گردد.