پروژه ساخت فاز دوم بند برق کجکی ولایت هلمند

MEW-Media
پروژه ساخت فاز دوم بند برق کجکی ولایت هلمند

ساختمان فاز دوم بند برق کجکی؛ ساختمان این پروژه که دارای   ظرفیت تولید 100 میگاوات انرژی برق می‌باشد، به شکل PPP با کمپنی ساختمانی 77 ترکی با هزینۀ 175 میلیون دالر امریکایی قرارداد شده است که  کار آن عملا جریان دارد. با تکمیل شدن این پروژه بیش از 100000 فامیل را از نور برق مستفید شده  و بیش از 500 تن به طور مستقیم و بیش از  10000 تن دیگر به طور غیر مستقیم صاحب شغل می‌گردند.