اړیکې

د اوبو او انرژی وزارت

34.475752340476, 69.129510462913

Contact information

سناتوریم دارالامان سرک، کابل، افغانستان
+93 (0) 20 252 1208
info@mew.gov.af