مرجع اطلاع رسانی وزارت آب و انرژی

شماره اسم و مسئولیت وظیفوی شماره تماس پست برقی (ایمیل)
1 سخنگوی وزارت آب و انرژی (708493060)0093 motiullah.abid@mew.gov.af
2 آمر اطلاعات (773218418)0093 baz.hewadmal76@gmail.com

 

User account menu