پالیسی ها و قوانین

شماره نام فایل مربوطه دانلود فایل اداره ملی تنظیم امور آب
       
1 استراتیژی سکتور آب file NWARA
2 پالیسی مدیریت آب file NWARA
3 چهار چوب پلان استراتژیک سکتور آب file NWARA
4 ضمیمه شماره یک مقرره بسترو حریم منابع آب و تاسیسات آبی file NWARA
5 طرزالعمل ایجاد؛ثپت ؛تقویت و طرزفعالیت انجمن استفاده کننده گان آب file NWARA
6 طرزالعمل در مورد ایجاد وفعالیت های ادارات حوزه های دریائی file NWARA
7 طرزالعمل درمورد چهارچوب مدیریت منابع آب حوزه های دریائی  file NWARA
8 قانون جدید آب file NWARA
9 مقرره حریم بستر منابع آب file NWARA
10 طرزالعمل جواز فعالیت واجازه نامه استفاده از منابع آب 28-8-1397 file NWARA
11 جریدۀ رسمی شماره 1231 مؤرخ 27 میزان 1395 file NWARA
12 معاهده هلمند file NWARA
13 قانون تنظیم امور آب file NWARA
14 مسودۀ مقررۀ تخصیص آب file NWARA
15 مقرره مدیریت منابع آب زیرزمینی  file NWARA
16 طرزالعمل آگاهی دهی عامه جهت بهبود مدیریت سیلاب در حوزه آبریز file NWARA
17 طرزالعمل هشداردهی از وقوع سیلاب وخشکسالی در حوزه آبریز file NWARA
18 طرزالعمل پلانگذاری و نظارت از حفظ و مراقبت تاسیسات آب file NWARA
19 طرزالعمل نظارت و ارزیابی-2 file NWARA
20 کتاب مجموعه طرزالعمل های تخنیکی آب File NWARA
21 بند کمال خان جدید File NWARA