اعلان 46 بست کمبود مرکز و ولایات .

tajuddeen
Sat, Feb 02 2019 10:56 AM
mew

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی واستخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شاستگی  و  تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد  لایق و کار فهم مطابق به مسلک اینک (10)  بست سوم و (36) بست چهارم  ولایتی و کمبود مرکزی  را از   تاریخ16/ 10 /1397الی 29 / 10 /1397 را به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش  به اعلان میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نماینـــــــــــــــــد.