آگاهی داوطلبی پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات.

mew-admin
MEW

Publish Date

Closing Date

Location kabul

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات که تضمین آفر پروژه مبلغ (439000) چهار صد و سی و نه هزار افغانی میباشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل مبلغ(1000) افغانی غیر قابل برگشت از ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان به مدت 62 روز تقویمی به آمریت تدارکات امور ساختمانی، منزل چهارم تعمیر ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند.

افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نبوده ضرب العجل و جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه میباشد.

More tenders

Tue, Apr 02 2019 10:39 AM kabul
Background image

REOI of the project (ESIA) and (RAP) for 2nd phase kajaki, Helmand province

Request for Expression of interest for the project: ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (RAP) For KAJAKI DAM PHASE-II HELMAND PROVINCE

Back to tenders