اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه بازسازی تالار کنفرانس وزارت.

mew-admin
contract

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه بازسازی تالار کنفرانس وزارت به سیستم مدرن را با شرکت ساختمانی شهاب شهیر دارای نمبر جواز (45341) را به قیمت مجموعی مبلغ (5388300) پنج ملیون و سه صدو هشتادو هشت هزارو سه صد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Sat, Aug 17 2019 8:38 AM
Background image

Notification for intention to contract award(Shahi Cananl first Phase)

The National Procurement Authority(NPA) on behalf of Ministry of Energy and Water (MEW) of the Islamic Republic of Afghanistan is supposed to award the contract

Thu, Aug 08 2019 10:09 AM
Background image

Notification for intention to contract award.

The National Procurement Authority(NPA) on behalf of Ministry of Energy and Water (MEW) of the Islamic Republic of Afghanistan is supposed to award the contract...

Sat, Jul 06 2019 9:08 AM
Background image

Notification for Intention to contract award.( Construction of Water User Association Office Buildings)

The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Construction of Water User Association Office Buildings, under the contract No, MEW/P-ARBP/NCB . . .

Back to announcements