اصلاح و بازسازی کانال گذره

MEW-Media
اصلاح و بازسازی کانال گذره

کانال گذره در منطقه بنام "100قریه" و در ولسوالی گذره ولایت هرات موقعیت دارد.

حدود 3.599.154 دالر آمریکایی در اعمار و بازسازی این کانال به مصرف رسیده است.

ظرفیت آبیاری کانال گذره در حال حاضر 9183 هکتار زمین میباشد که این ظرفیت قبل از بازسازی فقط 6800 هکتار زمین بود.

قابل یاد آوری است که تمویل کننده بازسازی این پروژه، بانک جهانی میباشد که توسط پروژه (IRDP) وزارت انرژی و آب تطبیق شده است.