خپرونې

د هیواد په ۳۴ ولایتونو کې د چک دمونو(کوچینو ذخیروی بندونو) ډیزاین سروې او جوړول

مجله ربع دوم سال 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه میزان 1397وزارت انرژی و آب

ماهنامه قوس 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه عقرب 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه سنبله 1397 وزارت انرژی و آب