اعلان کاریابی حوزه فرعی سرپل پائنی سرپل.

mew-admin
Sun, May 05 2019 11:18 AM
کاریابی

Publish Date

Closing Date

نوت: متقاضیان محترم متیوانند فورمه های درخواستی را از مدیریت منابع بشری حوزه مربوطه دریافت و دوباره تسلیم نمایند.

Documents

فورم درخواستی بخش ولایتی
لیست اعلان حوزه فرعی سرپل پائنی سرپل
آمر تنظیم امور آب حوزه فرعی سرپل پائنی (سرپل )
مدیر عمومی دفتر ساحوی قرقین ریاست حوزه فرعی دریائی سرپل پائنی سرپل