آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 114 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1398

mew-admin
MEW

Publish Date

Closing Date

Location کابل

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 114 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (500) پنجصد افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک بدست آورده و هم از ویب سایت اداره تدارکات ملی و ویب سایت وزارت بدست آورده میتواند. شرکت های محترم  آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشرن اعلان الی تاریخ ذیل به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات واقع تعمیر ریاست منابع بشری منزل چهارم  ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ (275,000) دو صدو هفتادو پنج هزار افغانی

شماره دعوت نامه داوطلبی: MoEW/PD/G004-98/NCB

تاریخ و زمان آفرگشائی: ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 05/04/1398 تدویر میگردد.

More tenders

Thu, Jun 20 2019 1:10 PM kabul
Background image

Invitation for Bids (IFB)

No: MEW/IRDP/HQ/IFB/MIS/W-54                                       

    1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Developmen . . .
Mon, May 13 2019 11:31 AM
Background image

Notification for intention to contract award.

Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation, Zone II –Archi Main Canal (AMC), LKIP/AMC LKIP/AMC 0+018 to 20+450 Km Canal Lining and Civil Works, Package 4,

Tue, Apr 02 2019 10:39 AM kabul
Background image

REOI of the project (ESIA) and (RAP) for 2nd phase kajaki, Helmand province

Request for Expression of interest for the project: ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (RAP) For KAJAKI DAM PHASE-II HELMAND PROVINCE

Back to tenders