آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 114 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1398

mew-admin
MEW

Publish Date

Closing Date

Location کابل

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 114 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (500) پنجصد افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک بدست آورده و هم از ویب سایت اداره تدارکات ملی و ویب سایت وزارت بدست آورده میتواند. شرکت های محترم  آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشرن اعلان الی تاریخ ذیل به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات واقع تعمیر ریاست منابع بشری منزل چهارم  ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ (275,000) دو صدو هفتادو پنج هزار افغانی

شماره دعوت نامه داوطلبی: MoEW/PD/G004-98/NCB

تاریخ و زمان آفرگشائی: ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 05/04/1398 تدویر میگردد.