آگاهی درخواست اظهار علاقمندی پروژه خدماتی تحلیل وضعیت آب در یایی پنج آمو

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  درخواست اظهار علاقمندی پروژه خدماتی تحلیل وضعیت آب در یایی پنج آمو اشتراک نمایند.

پروژه خدماتی تحلیل وضعیت آب در یایی پنج آمو در سیستم CMS بانک انکشاف آسیایی اعلان شده شرکت های علاقمند می تواند REOI مکمل را در این لینک ذیل دریافت نمایند:

https://www.adb.org/projects/tenders?terms=Analysis

قابل ذکر است که تسلیمی اظهار علاقمندی از طریق CMS به شکل online صورت میگیرد.

 

 

User account menu