آگاهی داوطلبی جمع آوری پروژه آب باران در پوهنتون پولی تخنیک کابل

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تغذیه آب های زیر زمینی و جمع آوری آب باران در پوهنتون پولی تخنیک کابل اشتراک نموده و سافت شرطنامه و اسناد تخنیکی مربوطه را از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 25/05/1400به آمریت تدارکات امور ساختمانی - ریاست تدارکات بلاک پنجم منزل اول سرک دارالامان – سناتوریم، اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 45,000 چهل و پنج هزار افغانی می باشد.

Documents

بل احجام کاری
شرطنامه معیاری جدید
Combined Drawings
پلان کاری

User account menu