اعلان (6) بست هفتم و (یک) بست هشتم به سیستم رتب و معاش !

tajuddeen
Tue, Feb 05 2019 12:02 PM
mew

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک اینک (6 ) بست هفتم و (یک) بست هشتم کمبود را از تاریخ 3/9/1397 الی 14/9/1397 به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری در یافت نمایند.

1: درایور ( بست هفتم 5 بست)