بانک جهانی

 

معرفی مختصر پروژه IRDP

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت انرژی و آب و کمک‌‌های مالی بانک جهانی، اجرا کننده‌ی پروژه احیا و انکشاف سیستم‌های آبیاری IRDP  درافغانستان است.

این پروژه، یکی پروژه‌های بزرگ ملی در بخش مدیریت منابع آب بوده که از سوی ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب (PCU) با همکاری تخنیکی سازمان زراعت و خوراکه ملل متحد ((FAO در 34 ولایت کشور اجرا می‌شود.

 ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب؛ جهت اجرای این پروژه‌ی بزرگ ملی، دارای شش آمریت ساحوی است که در تشکیل رسمی حوزه‌های دریایی می باشد.

اهداف عمده پروژهIRDP

 • احیا و بازسازی کانال‌های آبیاری و تحکیم سواحل رودخانه‌ها
 • پشتیبانی از انکشاف بندها و حفظ و مراقبت آن‌ها
 • مدیریت و انکشاف منابع آب
 • مدیریت پروژه و ارتقای ظرفیت 

فعالیت های بانک جهانی در وزارت انرژی و آب از طریق پروژه(PCU)

فعالیت های بانک جهانی زیر نام پروژه احیا و انکشاف سیستم‌های آبیاری (PCU)در وزارت انرژی و آب شامل بخش‌های زیر است:

احیا و بازسازی کانال‌های آبیاری و تحکیم سواحل رودخانه‌ها با فعالیت‌های عمده زیر:

  • احیا و بازسازی 230 کانال آبیاری اصلی در 34 ولایت کشور با در نظرداشت نفوس و اراضی قابل کشت
  • پوشش خدمات آبیاری برای 214000 هکتار اراضی کشاورزی
  • مستفید شدن  385000 خانواده‌ی دهقان‌
  • تدوین رهنمود تحکیم سواحل رود خانه‌ها
  • تحکیم کاری 26 کیلومتر از سواحل رودخانه‌ها در ولایت‌های مختلف

پشتیبانی از انکشاف بندها و حفظ و مراقبت آن‌ها شامل موارد زیر است:

  • پشتیبانی از فعالیت‌های مربوط به ایمنی بندها
  •  ایجاد رهنمود برای ایمنی بندها در افغانستان
  • بازسازی قسمتی از بندهایی که قبلا بازسازی شده به شمول بند قرغه و بند درونته
  • تقویت واحد بندسازی وزارت انرژی و آب

 مدیریت و انکشاف منابع آب که موارد زیر را شامل می‌شود:

  • بهبود بخشیدن به خدمات هایدرومیتورولوژی و مدیریت منابع آب در کشور
  • تشکیل تیم متخصص داخلی برای حفظ و مراقبت استیشن‌های هایدرولوژی کشور
  • حمایت مالی و تخنیکی برای ایجاد مرکز هشداردهی سیلاب‌ها
  • پشتیبانی از چارچوب قانونی مدیریت منابع آب و پلان‌گذاری برای حوزه‌های دریایی
  • حمایت مالی و تخنیکی از اصلاحات(رفورم) بخش آب وزارت انرژی و آب
  • حمایت مالی و تخنیکی از باز نگری قانون آب
  • حمایت مالی و تخنیکی از ریاست هایدروجیولوژی؛ شامل برنامه‌های ارتقای ظرفیت، حفرچاه‌های تحقیقاتی و مطالعات جیوفیزیک در پنج شهر بزرگ( کابل، هرات، قندهار،جلال آباد و مزارشریف)
  • حمایت مالی و تخنیکی از واحد تخنیکی آب‌های فرامرزی کشور 

مدیریت پروژه و ارتقای ظرفیت که شامل موارد زیراست:

  • حمایت دوامدار از دفترهای پنج حوزه دریایی به شمول بازسازی شماری از بازسازی‌ها برای حوزه‌های عمومی و فرعی
  • مدیریت اجرای تمام بخش‌های این پروژه مطابق با استنداردهای بانک جهانی

فعالیت های انجام شده

 • در چوکات پروژه‌ی IRDP  تا کنون 191 کانال آبیاری تکمیل شده است.
 • حدود ۲۱۵۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته است.
 •  در چوکات پروژه‌ی IRDP تا کنون 31 پروژه‌ی تحکیماتی تکمیل گردیده  است.
 • حدود ۳۱۰۰۰هکتار زمین قابل کشت از خطر سیلاب محفوظ شده است.
 • در چوکات پروژه IRDP تا کنون در حدود 650000 خانواده از مزایای آن مستفیده شده اند.
 • مطالعات امکان سنجی 22 بند در حوزه های آبی کشور تکمیل گردیده که از آن جمله مطالعه‌ی تخنیکی و اقتصادی 6 بند در شمال تکمیل و جهت بهره برداری به وزارت انرژی و آب سپرده شده است.
 • تکمیل و نصب 127 استیشن هایدرولوژی در مسیر رود خانه‌های کشور؛ جهت اندازه گیری جریان آب.
 • نصب 70 استیشن کیبل‌وی؛ جهت اندازه گیری مقدار جریان آب در رود خانه های عریض که از آن جمله کار 40 استیشن تکمیل شده است.
 • تکمیل نصب 56 استیشن میتیورولوجی.
 • جمع آوری ارقام و پروسیس ارقام هایدرولوجیکی کشور.
 • راه اندازی رهنمود مصوونیت بندها.
 • ایجاد سیستم منسجم مدیریت اطلاعات (MIS)  

فعالیت های تحت کار این اداره

 • کار اجرایی بیش از 26 کانال همین اکنون در ولایات مختلف کشور در جریان است.
 • کار اجرایی 20 پروژه تحکیمات سواحل هم اکنون در ولایت های مختلف کشور جریان دارد.
 • کار بازسازی دو بند (قرغه و درونته) عملا جریان دارد.
 • کار ساخت 30 استیشن کیبل‌وی؛ جهت اندازه گیری مقدار جریان آب در رود خانه های عریض کشور جریان دارد.
 • کار حفر ۳۰ حلقه چاه تحقیقاتی در کابل  و 20 حلقه چاه تحقیقاتی در هرات جریان دارد.
 • ظرفیت سازی کارمندان وزارت انرژی و آب و آموزش میراب‌ها؛ در مدیریت سیستم‌های آبیاری الی ختم کار پروژه ادامه دارد.

فعالیت های تحت پلان این اداره

 • 61 پروژه بازسازی کانال تحت پروسه‌ی تدارکاتی قرار دارد.
 • 7 پروژه تحکیماتی تحت پروسه‌ی تدارکاتی و یک پروژه تحت پلان قرار دارد.
 • پلان ساخت تعمیرات ریاستهای حوزه های اصلی و  فرعی دریایی در ولایت‌های مختلف.

User account menu