بانک انکشافی اسلامی

پروژه مدیریت منابع آبی در حوزه غرب

معرفی مختصر پروژه مدیریت منابع آبی در حوزه غرب

پروژه مدیریت منابع آبی در حوزه غرب یکی از پروژه های انکشافی وزارت محترم انرژی و آب می باشد. این پروژه با استفاده از بودجه تمویل شدۀ بانک انکشاف آسیائی (ADB-84.5%) ، بانک انکشاف اسلامی (IDB-11.4%) و دولت افغانستان (GoA-4.1%) قبلا" درحوزۀ غرب آغاز و در حال تکمیل می باشد.

هدف عمده پروژه:

هدف عمده پروژه بهبود وضعیت زندگی اهالی ساحات زیر پوشش از طریق بهبود سطح عایدات زراعتی می باشد. 

فعالیت های زیر پوشش بخش بانک انکشاف آسیائی (ADB) قبلا تکمیل و بخش  متذکره در اخیر سال 2017 مسدود گردیده است.

فعالیت های دفتر بانک انکشاف اسلامی در وزارت انرژی و آب IDB))

فعالیت های زیر پوشش بخش بانک انکشاف اسلامی (IDB) تحت نام واحد مدیریت پروژه  (PMU)شامل باز سازی 17 کانال در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات و آموزش کوتاه مدت 240 نفرکارمندان ادارات ذیربط و 500 نفر میراب ها، استفاده کننده گان آب و دهقانان کانال های متذکره می باشد.

به اساس موافقت نامه که بین تمویل کننده گان مربوطه  ADB، IDB و دولت افغانستان به امضا رسیده،  واحد مدیریت پروژه Project Management Unit-PMU به منظور مدیریت عمومی پروژه،  و واحد مشوره دهی، هماهنگی و اجرائی پروژه Project Consultant Coordination and Implementation Unit –PCCIU جهت مدیرت امور بخش بانک انکشاف اسلامی پروژه در هرات ایجاد گردیده است.

قبلا" به اساس قرارداده منعقده بین وزارت محترم انرژی و اب و اداره زراعت و خوراک ملل متحد UNFAO، اداره FAO به صفت مشاور امور دیزاین، نظارت و اجرای پروژه استخدام گردیده بود. اداره FAO  بعد از ختم قرارداد (30.06.2017-09.04.1396) حاضر به تمدید قرارداد نگردید. و امور پروژه در هرات در هم آهنگی با ریاست عمومی حوزه در یائی هریرود مرغاب توسط PCCIU و در مرکز مطابق به هدایات مقام وزارت و در هم آهنگی با ادارات مربوطه و دونر (IDB) توسط PMU به پیش برده می شود.

با در نظرداشت توضیحات فوق به موارد لست شده ذیلا" معلومات داده می شود:

 1. معرفی مختصر در مورد اداره IDB

موافقت نامه AF-026LN. تحت عنوان بازسازی و احیای مجدد آبیاری و منابع آب در ولسوالی پشتون زرغون هرات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک انکشاف اسلامی به امضا رسیده است.

به اساس موافقت نامه فوق بازسازی 17 کانال در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در چوکات پروژه های انکشافی وزارت انرژی  و آب در حال اجرا می باشد. امور مدیریتی این پروژه در مرکز وزارت، مطابق به هدایات مقامات محترم وزارت و درهم آهنگی با ادارات ذیربط و دونر، از طرف واحد مدیریت پروژه PMU انجام می شود.

 هدف و نقش این اداره در چوکات وزارت

امور مدیریتی پروژه مدیریت منابع آبی در حوزه غرب در مرکز وزارت، مطابق به هدایات مقامات محترم وزارت و درهم آهنگی با ادارات ذیربط و دونر، از طرف واحد مدیریت پروژه PMU پیش برده می شود.

 1. فعالیت های انجام شده چه می باشد
 • الی تاریخ 30.06.2017 به تعداد 255 نفر از کارمندان ادارات ذیربط و به تعداد 516 نفر میراب، دهاقین و استفاده کننده گان آب از17 کانال شامل پلان آموزش دیده اند. بدین ترتیب پلان آموزش کارمندان 106% , و پلان آموزش دهقانان 104% تکمیل گردیده است.
 • الی تاریخ 08.11.1397 – 28.01.2019   از جمله 17 کانال تحت پلان، در چهار پروژه ذیل:
 1. امور باز سازی کانال های 1- سپرتان 2- رباط شهریار 3- سلیمی
 2. امور باز سازی 1- کانال فوشکان
 3. امور باز سازی 1- کانال میرحصه
 4. امور باز سازی کانال های 1-توران 2- بوریاباف افغانی 3- بوریاباف قبچاقی 4- مار آباد 5- نهر نواب

امور باز سازی 10 کانال تکمیل و پروژه های متذکره مورد بهره برداری قرارگرفته است.

 1. فعالیت های تحت کار این اداره

در دو پروژه ذیل:

 1. امور باز سازی کانال شافلان
 2. امور باز سازی کانال های 1-قیستان 2- یحیی آباد 3- روندان 4- غوپروا 5- دشت نیزان 6- طاقچه

امور بازسازی 7 کانال در حال اجرا بوده و قراراست تا در ربع اول سال مالی 1398 تکمیل و مورد بهره برداری قرارگیرد.

 1. فعالیت های تحت پلان این اداره

با تکمیل دو پروژه در حال اجرا امور پلان شده بخش بانک انکشاف اسلامی تکمیل می گردد. میعاد قرضه به شمول مدت تمدید شده قرار است که به تاریخ 30.06.2019 – 09.04.1398 ختم و پروژه مسدود گردد.