اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه بازسازی,حفظ و مراقبت شبکه آب .

mew-admin
contract

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه بازسازی,حفظ و مراقبت شبکه آب دارای نمبر تشخصیه داوطلبی   MoEW/PD/W008-98/NCB را به شرکت ساختمانی اعتماد میهن دارای نمبر جواز(D-82971) را به قیمت مجموعی مبلغ (977,380) نه صد و هفتاد و هفت هزار وسه صدو هشتاد ا افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Tue, Sep 24 2019 9:09 AM
Background image

Notification for Intention to contract award (PMO Office Building)

The Ministry of Energy and Water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the Contract Construction of PMO Office Building under the contract No. MEW/WRDIP-P1/NCB/Addtl 04 with M/s . . .

Sat, Aug 17 2019 8:38 AM
Background image

Notification for intention to contract award(Shahi Cananl first Phase)

The National Procurement Authority(NPA) on behalf of Ministry of Energy and Water (MEW) of the Islamic Republic of Afghanistan is supposed to award the contract

Thu, Aug 08 2019 10:09 AM
Background image

Notification for intention to contract award.

The National Procurement Authority(NPA) on behalf of Ministry of Energy and Water (MEW) of the Islamic Republic of Afghanistan is supposed to award the contract...

Back to announcements