آگاهی داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات برای وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی آن برای سال 1398.

mew-admin
MEW

Publish Date

Closing Date

Location کابل

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات برای وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی آن برای سال 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (500) پنجصد افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک بدست آورده و هم از ویب سایت اداره تدارکات ملی و ویب سایت وزارت بدست آورده میتواند. شرکت های محترم  آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشرن اعلان الی تاریخ ذیل به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات واقع تعمیر ریاست منابع بشری منزل چهارم  ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر برای لات اول بصورت تضمین بانکی  مبلغ (17,000) هفده  هزار افغانی

تضمین آفر برای لات دوم بصورت تضمین بانکی  مبلغ (240,000) دو صدو چهل هزار افغانی

شماره دعوت نامه داوطلبی: MoEW/PD/G002-98/NCB

تاریخ و زمان آفرگشائی: ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 08/04/1398 تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۲:۰ Kabul
Background image

آگاهی دواطلبی پروژه طرح جمع آوری آب باران سقف بام ساختمان های وزرات انرژی و آب

پروژه طرح جمع آوری آب باران سقفبام ساختمان های وزرات انرژی و آب که تضمین آفر پروژه (68000) شصت و هشت هزار افغانی میباشد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۴:۵۷ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 615 قلم اجناس موردضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399

عنوان: پروژه خریداری 615 قلم اجناس مورد ضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399، به شماره دواطلبی MoEW/PD/G012-99/NCB

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۹:۴۴ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی1399 این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه . . .

Back to tenders