پروژه های تکمیل شده

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۲:۱۶
Background image

تحکیم سواحل دریا منطقه مسجد ابوبکر

تحکیمات سواحل دریای منطقه مسجد ابوبکر در مرکز ایبک ولایت سمنگان یکی از پروژه های تکمیل شده سال 1397 وزارت انرژی و آب می¬باشد که توسط پروژه IRDP این وزارت تطبیق گردیده است.......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۲:۱۴
Background image

تحکیم دریایی در قریه کشک بهار

تحکیم دریایی در قریه کشک بهار ولسوالی دولت یار ولایت غور از دیگر پروژه های تکمیل شده سال 1397 وزارت انرژی و آب می¬باشد که توسط پروژه IRDP این وزارت تطبیق شده است. هزینه ساخت این دیوار تحکیماتی حدود 8.968.234 (هشت میلیون و نُه صد و شصت و هشت هزار و دوصد و سی و چهار) افغانی می¬باشد که از سوی بانک جهانی تمویل می¬گردد......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۲:۲
Background image

تحکیمات سواحل دریا در قریه فارم شگوفان

تحکیمات سواحل دریا در قریه فارم شگوفان مرکز ولایت بادغیس یکی از پروژه های تکمیل شده وزارت انرژی و آب است که توسط پروژه IRDP این وزارت به بهره برداری سپرده شده است. در ساخت دیوار جهت تحکیمات سواحل دریا در این ساحه حدود 13.481.500 (سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و پنجصد) افغانی مصرف شده که تمویل کننده آن بانک جهانی می¬باشد....

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۱:۵۹
Background image

دیوار تحکیماتی حاجی هاشم قلاچه

دیوار تحکیماتی حاجی هاشم قلاچه در ولسوالی دند ولایت کندهار موقعیت دارد. هزینه ساخت این دیوار حدود 10.992.421 (ده میلیون و نُه صد و نود و دو هزار و چهارصد و بیست و یک) افغانی می¬باشد که از سوی بانک جهانی تمویل می¬گردد......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۱:۵۷
Background image

اعمار دیوار استنادی در قریه روانی

دیوار استنادی در قریه روانی ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار یکی از پروژه های تکمیل شده وزارت انرژی و آب در سال 1397 می¬باشد که جهت تحکیم سواحل دریا در این ساحه صورت گرفته است. هزینه ساخت این دیوار استنادی حدود 13.692.192 (سیزده میلیون و ششصد و نود و دو هزار و یکصد نود و دو) افغانی می¬باشد که توسط پروژه IRDP وزارت انرژی و آب و حمایت مالی بانک جهانی تطبیق شده است.......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۱:۵۵
Background image

تحکیم سواحل دریا قاضی کینتی در قریه کنگره باغ

تحکیمات سواحل دریای قاضی کینتی در قریه کنگره باغ در مرکز ولایت سرپل صورت گرفته است. برای عملی سازی تحکیمات این سواحل حدود 29.869.524 (بیست نُه میلیون و هشتصد و شصت نُه هزار و پنجصد و بیست چهار) افغانی مصرف و بهره برداری سپرده شده است.......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۱:۵۳
Background image

اصلاح و بازسازی کانال ثمرخیل

کانال ثمرخیل در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار از جمله پروژه های تکمیل شده (IRDP) وزارت انرژی و آب است که با تمویل بانک جهانی بازسازی شده است. بازسازی این کانال حدود 286.824 (دو صد و هشتاد و شش هزار و هشتصد و بیست و چهار) دالر آمریکایی برای یک سال قرارداد شده بود.......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۱:۵۱
Background image

دیوار استنادی در قریه آسیا آباد

این دیوار استناد در قریه آسیا آباد مرکز ولایت سرپل به طول 320 متر ساخته شده است. دیوار استنادی آسیا آباد جهت کنترل آب به هزینه 24.100.033 (بیست و چهار میلیون و یکصد هزار و سی و سه) افغانی اعمار گردیده که به تعداد 6.950 (شش هزار و نُه صد و پنجاه) از آن مستفید می گردند. کار ساخت این دیوار از طرف پروژه (IRDP) وزارت انرژی و آب و تمویل بانک جهانی تکمیل گردیده است......

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۱:۵۰
Background image

اصلاح و بازسازی و کانال ده دراز و پنج میران

کانال ده دراز و پنج میران در قریه ده دراز و در ولسوالی اوبه ولایت هرات موقعیت دارد. در بازسازی این کانال حدود 1.474.199 (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و یکصد نود و نُه) دالر آمریکایی به مصرف رسیده که میتواند 1650 هکتار زمین های زراعتی را آبیاری کند که 687 هکتار بیشتر از ظرفیت پیش از ساخت این کانال می باشد.......

Pagination