نشریات

سروی دیزاین و اعمار چک دم (بندهای کوچک کنترولی آب ) در ۳۴ ولایت کشور

ماهنامه جوزا 1398

ماهنامه ثور 1398

ماهنامه حمل ۱۳۹۸

علم آبیاری در هرات

آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

دست آورد های سال 1397 وزارت انرژی و آب افغانستان...

ماهنامه دلو 1397

مجله ربع چهارم 1397

مجله ربع سوم 1397

مجله ربع اول 1397

ماهنامه جدی1397

ماهنامه ثور 1397

ماهنامه حمل 1397

ماهنامه حوت 1397

ماهنامه سرطان سال 1397 ورارت انرژی و آب

Pagination