جریده آب ،مجله اوبه او انرژی، کتب و مقالات

شماره 25 مجله(اوبۀ او انرژی) ارگان نشراتی وزارت آب و انرژی از سوی ریاست اطلاعات و نشرات این وزارت جدیدا به زیور چاپ آراسته گردیده است.

مجله ربع سوم (میزان عقرب، قوس ) سال1402 هجری

مجله ربع دوم (سرطان، اسد، سنبله) سال مالی ۱۴۰۲

شماره 22 مجله سه ماهه ارگان نشراتی وزارت آب و انرژی" آب و انرژی" چاپ شد.

مجله ربع چهارم سال مالی 1401( جدی ، دلو ، حوت )

مجله ربع سوم (میزان عقرب، قوس ) سال1401

مجله ربع دوم سال مالی 1401( سرطان ، اسد ،سنبله )

مجله ربع سال مالی 1401(حمل، ثور و جوزا)

مجله ربع چهارم سال ۱۴۰۰ هجری

مجله ربع سوم سال 1400

مقاله محترم فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی در رابطه به معاهده آب هلمند

کتاب مجموعه طرزالعمل های تخنیکی آب

مجموعه مقالات بند کمال خان

فراخوان مشارکت دولتداری باز در باره جمع آوری موضوعات پیشنهادی اقشار مختلف جامعه جهت شمولیت در برنامه عمل ملی-3

ماهنامه جوزای 1400

گزارش سال 1399 (1)

Pagination

User account menu