جریده آب ،مجله اوبه او انرژی، کتب و مقالات

شماره 22 مجله سه ماهه ارگان نشراتی وزارت آب و انرژی" آب و انرژی" چاپ شد.

مجله ربع چهارم سال مالی 1401( جدی ، دلو ، حوت )

مجله ربع دوم سال مالی 1401( سرطان ، اسد ،سنبله )

مجله ربع سال مالی 1401(حمل، ثور و جوزا)

مجله ربع چهارم سال ۱۴۰۰ هجری

مجله ربع سوم سال 1400

مقاله محترم فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی در رابطه به معاهده آب هلمند

کتاب مجموعه طرزالعمل های تخنیکی آب

مجموعه مقالات بند کمال خان

فراخوان مشارکت دولتداری باز در باره جمع آوری موضوعات پیشنهادی اقشار مختلف جامعه جهت شمولیت در برنامه عمل ملی-3

ماهنامه جوزای 1400

گزارش سال 1399 (1)

ماهنامه ثور 1400

فورم تقاضای اطلاعات دسترسی به اطلاعات

فورم ثبت شکایات

ماهنامه حمل 1400

Pagination

User account menu