نشریات

دست آورد های سال 1397 وزارت انرژی و آب افغانستان

ماهنامه قوس 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه عقرب 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه میزان 1397وزارت انرژی و آب

ماهنامه سنبله 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه اسد سال 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه سرطان سال 1397 ورارت انرژی و آب

ماهنامه جوزا سال 1397 وزارت انرژی و آب

مجله ربع دوم سال 1397 وزارت انرژی و آب