گالری رسانه

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (21)

گزارش اجمالی یک ساله فعالیت ها و کارکرد های وزارت آب و انرژی ا.ا.ا

کنفرانس جذب و تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در سکتور انرژی و آب.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (20)

کنفرانس خبری دست آورد های یکساله وزارت آب و انرژی

گزارش افتتاحیه پروژه بند برق کجکی

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۹)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۸)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۷)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۶)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۵)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۴)

فعالیت های معینیت آب وزارت آب و انرژی

نشست تخنیکی معینیت آب وزارت آب و انرژی

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۳)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (12)

Pagination

User account menu