گالری رسانه

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (52)

فعالیت های وزارات آب و انرژي در هفته (1-2)

برگزاری سمینار تربیوی و اصلاحی دعوت و ارشاد در وزارت آب و انرژی

سیمینار آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان زونهای انرژی در تالار جلسات معینیت انرژی برگزار شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۵۰)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (49)

گزارش ویدیوئی معین آب وزارت آب و انرژی در سیزدهمین جلسه شورای حکام منطقه ای مدیریت آب های شهری.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (48)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۷)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (46)

راپور تصویری فعالیت های معینیت انرژی وزارت آب و انرژی درچند ماه گذشته

راپور تصویری فعالیت های معینیت آب وزارت آب و انرژی در چند ماه گذشته

راپور تصویری فعالیت ها و جلسات رسمی وزارت آب و انرژی در جریان یک سال گذشته.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۵)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (44)

ویدئو کلیپ معلوماتی در مورد بند توری ولایت زابل!

Pagination

User account menu