آگاهی داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب

mew-admin
tender

Publish Date

Closing Date

وزارت انرژی وآب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریدار (37) قلم روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت انرژی وآب برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات بدست آورده، آفرخویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز(چهارشنبه) مورخ 23/ 11 /  1398به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین افر بصورت بانکی مبلغ (174144) افغانی برای پروژه فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 23/ 11 / 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر درصالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی (MOEW/PD/G007-99/NCB) تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۲:۰ Kabul
Background image

آگاهی دواطلبی پروژه طرح جمع آوری آب باران سقف بام ساختمان های وزرات انرژی و آب

پروژه طرح جمع آوری آب باران سقفبام ساختمان های وزرات انرژی و آب که تضمین آفر پروژه (68000) شصت و هشت هزار افغانی میباشد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۴:۵۷ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 615 قلم اجناس موردضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399

عنوان: پروژه خریداری 615 قلم اجناس مورد ضرورت حفظ و مراقبت برای سال مالی 1399، به شماره دواطلبی MoEW/PD/G012-99/NCB

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۹:۴۴ Kabul
Background image

آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی 1399

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد(7) قلم لوازم دفتری برای سال مالی1399 این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه . . .

Back to tenders