اعلان کاریابی (انجنیر هایدروتخنیک)

mew-admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۱۱:۵۲
job

Publish Date

Closing Date

اداره ملی تنظیم امور آب به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات از طریق لینک ذیل بدست بیاورند:

 (http://lowgrade.iarcsc.com/)

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

کد بست : NWR-0490

مشخصات بست:

عنوان وظیفه

انجنیر هایدروتخنیک

                       

بست

بست ۴

                         

وزارت/ اداره

اداره ملی تنظیم امور آب

                       

بخش مربوطه

اداره ملی تنظیم امور آب / معاونیت تخنیکی / ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود مرغاب (هرات ) /
ریاست حوزفرعی دریائی پائینی هرات / آمریت دفتر ساحوی بند سلما

 

موقعیت پست

هرات

                         

گزارشده بست

آمر دفتر ساحوی بند سلما

                       

گزارش گیر از

                         

کٌد بست

41-32-02-096

                         

.اندازه معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب :

اداره ملی تنظیم امور آب براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت مدیریت همه جانبه منابع آب کشور ، ساخت زیر بنا های آبی فعالیت می نماید.

هدف وظیفه:

اتخاذ تدابیر مبتنی بر معیارهای انجنیری جهت مصئونیت، بهره برداری، حفظ و مراقبت و ترتیب طرح های موثر در رابطه به افزایش موثریت عمر مفیده، مصئونیت و ثبات، کاهش ضایعات آب در بند سلما

وظایف تخصصی:

• اتخاذ تدابیر جهت مصونیت بند ذخیروی آب سلما مطابق به نورم واستندرد های انجنیری بندهای ذخیروی آب
 • ترتیب پلان نظارتی بیست چهارساعته دردو الی سه شیفت کاری برای بند سلما
 • ترتیب پلان حفظ مراقبتی سالانه برای بندسلماجهت رفع مشکلات عایده برای بند سلما
 • ترتیب رهنمود و دستورالعمل های تخنیکی جهت تطبیق بهترامورحفظ ومراقبت بند سلما
 • اخذ دیتاها ازتجهیزات نصب شده دربند بطور روزانه ،ماهوار و تحلیل دیتاهای اخذشده از بند سلما
 • ترتیب پلان عاجل (
Emergency Action Plan) برای بند سلما
 • نظارت از روند حفظ و مراقبت بند ذخیروی آب بندسلماو مطمئین شدن از کار نورمال بند سلما
 • استفاده از تجارب جهانی در جهت مصونیت ، حفظ و مراقبت بندسلما
 • اطمینان از کار تجهزات و آلات اندازه گیری (
Instruments) ناصبه در بند سلماو اخذ دیتاها از تجهیزات نصب شده مطابق به منول های موجود.
 • اتخاذتدابیرجهت بهره برداری نورمال و حفظ ومراقبت از بندسلمامطاق به استندرد ها و نورم های انجنیری بندها
 • اتخاذ تدابیر جهت حفظ و مراقبت بخش برق و تجهیزات فلزی و میخانیکی نصب شده در بند سلما
 • نظارت دایمی از روند کاری دروازه های بند و چک و بررسی آنها ومطمئن شدن از وضعیت کاری نورمال در وازه های ناصبه در بند سلما
 • ثبت دیتاها از تجهیزات نصب شده در بند بطور روزانه و ماهوار و ترتیب اسناد منظم از دیتاهای اخذشده بطور هاردکاپی و سافت کاپی در دفتر ساحوی بند سلما
 • ثبت ارقام آب ذخیره شده در بند و آب رهاشده از بند ، تولید مقدار برق بطور روزانه و ماهوار در فایل ها بشکل هاردکاپی و سافت کاپی

  • ارسال پروپوزل مکمل دیزاین (نقشه های ترسیم و منظور شده ، با بل احجام (BOQ) ، پلان تقویمی ، فورم اجتماعی ، لست تجهیزات تخنیکی و پرسونل کلیدی پروژه) در قید هارد و سافت کاپی به مراجع ذیربط.

وظایف مدیریتی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

  1. اشتراک در عملیه سروی مشاهداتی ، مقدماتی (امکان سنجی) بندهای ذخیروی آب با در نظر داشت استندرد های قبول شده.
  2. اشتراک در عملیه سروی تخنیکی پروژه های هایدرو تخنیکی فوق الذکر .

 --------------------------------------------------------------------------------------------——-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار ھای ذیل ،ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی:

                 

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری هایدرولیک،
 انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر

 در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال  تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت های لازم:

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

  1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت
  2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
  3. نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

User account menu