دفاتر ولایتی و ساحوی

ریاست های حوزه های عمومی و فرعی دریایی در مرکز و ولایت ها به عنوان واحد های وزارت انرژی و آب(دفتر های ولایتی و ساحوی) فعالیت می نمایند که در جدول ذیل درمورد مسوولان دفاتر ولایتی با جزییات اداره، اسم مسوول اداره، موقعیت اداره، شماره تماس و ایمیل آدرس مسوول اداره معلومات ارایه شده است.

شماره

اداره

مسئول اداره

شماره تماس مسئول

ایمیل آدرس مسئول

1

ریاست حوزه عمومی دریایی کابل

انجنیر جلال ناصر فقیریار

0793600700

jalalnaser.faqiryar@gmail.com

2

ریاست حوزه فرعی دریایی لوگر (پل علم)

انجنیر شفیق احمد "جهانیار"

781233660.

Eng.jahanyar786@gmail.com

3

ریاست حوزه فرعی دریایی پنجشیر پایینی (محمود راقی کاپیسا)

انجنیر کاوه "خروش"

799618086.

hdmkapisa@yahoo.com

4

ریاست حوزه فرعی دریایی کابل پایینی (جلال آباد)

شمس الرحمن "شمس"

781566122.

ngr.sbr1@gmail.com

5

ریاست حوزه فرعی دریایی کنرها (اسعدآباد)

رشیدالله "زلمی"

799201120.

kunarwmd@gmail.com

6

ریاست حوزه فرعی دریایی لغمان

انجنیر سیدعبدالرحیم "سادات"

799822935.

eng.rahim2015@yahoo.com

7

ریاست حوزه فرعی دریایی شمل خرم (خوست)

انجنیر ذین الله

777555005.

khost_watermanagement@yahoo.com

8

ریاست حوزه فرعی دریایی پنجشیر بالایی    ( بازارک)

انجنیر خواجه تمیم "حقداد"

774646035.

engtamimhaqdad@gmail.com

9

ریاست حوزه فرعی دریایی پارون( نورستان)

انجنیر شیر محمد

705111404.

psg_shi@yahoo.com

10

ریاست حوزه فرعی دریایی پکتیا (گردیز)

انجنیر محمدطاهر "شفق"

799290049.

t.shafaq@gmail.com

11

ریاست حوزه فرعی دریایی پکتیکا(شرن)

انجنیر محمد آصف "هوتک"

786182425.

gomal.paktika@gmail.com

12

ریاست حوزه فرعی دریایی میدان وردگ

انجنیر محمدصادق "ایوبی"

779020733.

Sadiq_ayubi@yahoo.com

13

ریاست حوزه فرعی دریایی غزنی

انجنیر عبدالله جان "علی یار"

795023389.

Abdullah.aliyar1982@gmail.com

14

ریاست حوزه فرعی دریایی غوربند ( چاریکار)

انجنیر محمد رفیع

795023984.

parwan.br@gmail.com

15

ریاست حوزه فرعی دریایی کابل وسطی (کابل)

نجنیر عزیز الرحمن

777353637.

Mksrb.mew@gmail.com

16

ریاست حوزه عمومی دریایی پنج آمو(کندز)

انجنیر محمد سالم اکبر

0744969279

eng.salimakbar@gmail.com

panjamu.river@gmail.com

 

17

ریاست حوزه فرعی دریایی کندز بالایی (بامیان)

انجنیر محمد امین ذکی

773988587.

 

18

ریاست حوزه فرعی دریایی کندز پایینی (بغلان)

انجنیر آصف الله

797272024.

 

19

ریاست حوزه فرعی دریایی تالقان( تخار)

انجنیر قیام الدین سرپرست

0740901919

 

20

ریاست حوزه فرعی دریایی کوکچه ( فیض آباد)

انجنیر ناصری

797999664.

 

21

ریاست حوزه فرعی دریایی پنج آمو          ( اشکاشم بدخشان)

انجنیر مجیب الرحمن

797794900.

 

22

ریاست حوزه فرعی دریایی پنج پایین (دشت قلعه تخار)

انجنیر عبدالبصیر

796494647.

 

23

ریاست عمومی حوزه دریایی شمال

انجنیر عصمت الله عصمت

0799449276

0744700278

north.riverbasin@gmail.com

eng.esmatullah@gmail.com

24

ریاست حوزه فرعی دریایی بلخاب             ( مزار شریف)

انجنیر حشمت الله وطنیار

0777902090

0700164277

h_watanyar@yahoo.com

25

ریاست حوزه فرعی دریایی خُلم              ( ایبک سمنگان)

انجنیر رحمت الله سیفی

0791518196

aybak.riverbasin@gmail.com

26

ریاست حوزه فرعی دریایی سرپل

انجنیر روح الله شهاب

0788881997

shuhab2000@gmail.com

27

ریاست حوزه فرعی دریایی سرپل پایینی (شبرغان جوزجان)

انجنیر غلام جان

0799468514

jawzjan.riverbasin1394@gmail.com

28

ریاست حوزه فرعی دریایی شرین تگاب (میمنه فاریاب)

انجنیر حیات الله

0772566618

0799433708

hayat_fid@yahoo.com

29

ریاست عمومی حوزه دریایی هلمند

انجنیر سرگند

0744886669

Helmand.r.b@gmail.com

30

ریاست حوزه فرعی دریایی ارغنداب (قندهار)

انجنیر توریالی محبوبی

0700343003

0744304537

toryall.moh@gmail.com

31

ریاست حوزه فرعی دریایی ترینکوت (ارزگان)

انجنیر محمد نبی حنفی

0749019199

mohammadnabihanifi@gmail.com

32

ریاست حوزه فرعی دریایی قلات (زابل)

انجنیر ناصر شاه وزیری

0747776661

0700292723

Ensw1989@gmail.com

33

ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند بالایی (دایکندی)

انجنیر حسین بخش همدرد

0779602230

Daykondi.srh24@gmail.com

34

ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند پایینی (زرنج نیمروز)

انجنیر محمد نادر شمسی

0799583028

Nadershams2017@gmail.com

35

ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند وسطی (لشکرگاه)

انجنیر محمد انور ذهین

0703934460

0744764937

Ensw1989@gmail.com

 

35

ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود- مرغاب

انجنیر نجیب الله جوینی

0744817818

Wmd.herat@gmail.com

36

ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی (هرات)

 

 

 

37

ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی (چغچران غور)

انجنیر محمد یعقوب

0799352794

Rahiq.263@gmail.com

 

38

ریاست حوزه فرعی دریایی مرغاب        (قلعه نو بادغیس)

انجنیر محمد نعیم نوابی

0793333643

naeemnawabi@yahoo.com

39

ریاست حوزه فرعی دریایی فراه رود (فراه)

 

 

 

40

ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود (هرات)